QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tìm kiếm
Danh sách quy trình nội bộ giải quyết TTHC ( 92 )
STT Tên quy trình Mức độ
21 Quy trình: Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 3
22 Quy trình: Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 3
23 Quy trình: Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 3
24 Quy trình: Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 3
25 Quy trình: Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý 3
26 Quy trình: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 3
27 Quy trình: Xác nhận bảng kê lâm sản 3
28 Quy trình: Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 3
29 Quy trình: Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, III CITES) 3
30 Quy trình: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn (QT.25-8.2020) 3
31 Quy trình: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn (QT.24-8.2020) 3
32 Quy trình: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng (QT.23-8.2020) 3
33 Quy trình: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt bằng (QT.22-8.2020) 3
34 Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận (QT.20-8.2020) 3
35 Quy trình: cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận (QT.18-8.2020) 3
36 Quy trình: cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoạc thủy sản) (QT.17-8.2020) 3
37 Quy trình: cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (QT.15-8.2020) 3
38 Quy trình: cấp giấy chứng nhận cở sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại (QT.14-8.2020) 3
39 Quy trình: cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (QT.12-8.2020) 3
40 Quy trình: cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y (QT.11-8.2020) 3