Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình: Quy trình: Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển mục đích khác
1. Mục đích: Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển mục đích khác
2. Phạm vi: Trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2019/TT -BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3.2. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1. Phương án trồng rừng thay thế ( Phụ lục I):

x

 

2. Văn bản đề nghị phê duyệt phương án ( phụ lục II)

x

 

3. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tài liệu khác có liên quan (nếu có);

 

x

3.3. Số lượng hồ sơ 05 bộ ( 01 bản chính và 04 bản sao)
3.4. Thời gian xử lý 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân đân Thành phố Hà Nội

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.
3.6. Lệ phí: Không
3.7. Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ sơ xin thẩm định phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

Chủ đầu tư có nhu cầu

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

(Có phụ lục biểu mẫu chi tiết kèm theo)

B2

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- BM 01 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- BM 02 -Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

B3

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn.

CV Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

- BM 03 - Phiếu chuyển hồ sơ

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp pháp, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thì ghi nhận nội dung yêu cầu lên BM.02 và soạn thảo thông báo cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận và chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để chuyển trả cá nhân.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

 

03 ngày

- BM 02 - Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

- Bản đề xuất

B5

Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành thẩm định hồ sơ và Kiểm tra xác minh hiện trường nếu cần thiết (trong trường hợp cần thêm thời gian xác minh có thể kéo dài thêm nhưng không vượt quá 15 ngày làm việc)

Chuyên viên bộ phận chuyên môn

18 ngày

 

B6

Kiểm tra nội dung:

-Nếu đồng ý: đề xuất lãnh đạo Sở thành lập hội đồng thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt phương án

-Nếu không đồng ý: chuyển lại bước 4.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm

13 ngày

 

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, vào Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc và trả kết quả cho cá nhân

CV Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

BM 05 - Sổ theo dõi hồ sơ

- Trình tự thực hiện

- Đối với chủ đầu tư: Nộp hồ sơ, lấy phiếu hẹn, nhận kết quả khi đến hẹn.

- Chi cục Kiểm lâm:

+ Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn;

+ Thẩm định hồ sơ; báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND Thành phố trình UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt .

+ Trả kết quả khi đến hẹn

- Cách thức thực hiện

- Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội; Địa chỉ: Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội

 
4. Biểu mẫu

1. Phương án trồng rừng thay thế ( Phụ lục I):

2. Văn bản đề nghị phê duyệt phương án ( phụ lục II)

3. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tài liệu khác có liên quan (nếu có);

Đơn vị thực hiện Chi cục Kiểm Lâm
Lĩnh vực Kiểm lâm

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (QT.30-8.2020) Xã, Phường, Thị trấn
2 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (QT- 03) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh (QT- 02) Xã, Phường, Thị trấn
4 Quy trình đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu (QT-01) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) (QT.29-8.2020 Quận, Huyện