QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tìm kiếm
Danh sách quy trình nội bộ giải quyết TTHC ( 15 )
STT Tên quy trình Mức độ
1 Quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm. 3
2 Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (QT13) 3
3 Quy trình Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vât, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh QT.21-8.2020). 3
4 Quy trình Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận (QT.19-8.2020) 3
5 Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (QT.16-8.2020) 3
6 Quy trình Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy sản) (QT.13-8.2020) 3
7 Quy trình Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (QT 82) 3
8 Quy trình Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển (QT 49). 3
9 Quy trình cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (QT 47). 3
10 Quy trình Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên (QT 81) 3
11 Quy trình Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng (QT 80). 3
12 Quy trình cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) (QT79) 3
13 Quy trình cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) (QT 77) 3
14 Quy trình cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) (QT 78) 3
15 Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (QT 48) 3