Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình: Quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm.
1. Mục đích: Quy định trình tự cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm.
2. Phạm vi: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm. Cán bộ, công chức thuộc Chi cục Thủy sản Hà Nội (Chi cục Thủy sản).
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội;

- Thông tư số 26/2016/TT-BNN PTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số  4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyên, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
3.2. Thành phần hồ sơ Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu 01 TS Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT
3.3. Số lượng hồ sơ 01 bộ
3.4. Thời gian xử lý

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm dịch

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Chi cục Thủy sản Hà Nội. Địa chỉ:Thanh Liệt – Thanh Trì - Hà Nội
3.6. Lệ phí:
- Phí kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản: 100.000 đồng/xe oto/xe chuyên dụng.
- Phí giám sát cách ly kiểm dịch
+ Đối với động vật thủy sản giống: 800.000 đồng/lô hàng
+ Đối với động vật thủy sản thương phẩm: 500.000 đồng/lô hàng
- Phí kiểm dịch sản phẩm thủy sản đông lạnh: 100.000 đồng/lô hàng 
3.7. Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ Sơ

Tổ chức/cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy sản

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

- Tiến hành kiểm tra lô hàng tại cơ sở.

- Lấy mẫu kiểm tra và chuyển đến cơ quan phân tích

+ Trường hợp nếu kết quả dương tính thì sẽ có văn bản trả lời về việc không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch

+ Trường hợp nếu kết quả âm tính thì chuyển bước tiếp theo

Kiểm dịch viên

1,5 ngày

- Dự thảo Giấy chứng nhận

- Văn bản trả lời tổ chức, công dân (nếu có)

B6

Xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Trường hợp nếu chỉ tiêu xét nghiệm dương tính thì sẽ không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định về phòng chống dịch bệnh

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày

Giấy chứng nhận kiểm dịch

B7

Hoàn thiện hồ sơ

Chuyên viên phòng chuyên môn

Giờ hành chính

Giấy chứng nhận kiểm dịch

B8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản

Giờ hành chính

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B9

Thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản

Giờ hành chính

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Sổ theo dõi hồ sơ

4. Biểu mẫu Đơn đăng ký kiểm dịch
Đơn vị thực hiện Chi cục Thủy sản Hà Nội
Lĩnh vực THỦY SẢN

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước(Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp , ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bố dự toán cho UBND cấp xã thực hiện (QT 12) Xã, Phường, Thị trấn
2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (QT 14) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (QT 13) Xã, Phường, Thị trấn
4 Thẩm định, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND Thành phố phân cấp (QT-06) Quận, Huyện
5 Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (QT-10) Quận, Huyện