QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tìm kiếm
Danh sách quy trình nội bộ giải quyết TTHC ( 8 )
STT Tên quy trình Mức độ
1 Quy trình Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng Kiểm dịch thực vật (QT-28) 3
2 cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính (QT.04-8.2020) 3
3 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón (QT.03-8.2020) 3
4 Quy trình: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (QT.02-8.2020) 3
5 Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (QT.01-8.2020) 3
6 Quy trình cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (QT-04) 3
7 Quy trình cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (QT-03) 3
8 Quy trình cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (QT-02). 3