Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình: Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (QT-04)
1. Mục đích: /Files/Uploads/2021/02/04/16/45/Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 58.docxQuy định trình tự và cách thức thẩm định Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
2. Phạm vi: Áp dụng đối với Doanh nghiệp bảo hiểm có nhu cầu được chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; Lãnh đạo, công chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN & PTNT), Sở Tài Chính và các đơn vị có liên quan .
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/ QH12 ngày 24/10/2010 của Quốc hội;

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

- Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tài chính.

- Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3.2. Thành phần hồ sơ

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

- Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP

x

 

- Bảng kê (kèm theo bản sao) hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký kết với tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.

x

 
3.3. Số lượng hồ sơ 01 bộ
3.4. Thời gian xử lý Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

- Bộ phận một cửa – Sở NN & PTNT Hà Nội

- Cách thức: Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
3.6. Lệ phí: Không
3.7. Quy trình xử lý công việc

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

kết quả

B1

Lập hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm Nông nghiệp

Doanh nghiệp

bảo hiểm

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng

Hồ sơ

B2

Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp

bảo hiểm

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B3

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày

Bộ phận một cửa của

Sở NN&PTNT

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B4

Chuyển hồ sơ cho phòng Kế hoạch - Tài chính (KH-TC)

Bộ phận một cửa của Sở NN&PTNT

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng KH-TC

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B6

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hỗ trợ. Trường hợp từ chối chi trả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm và nêu rõ lý do.

Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng KH-TC chủ trì phối hợp với Sở Tài chính

07 Ngày

- Văn bản thẩm định

- Dự thảo Quyết định trình UBND Thành phố hoặc văn bản thông báo cho doanh nghiệp (trong trường hợp từ chối chi trả)

B7

Xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở Tài chính

02 ngày

- Văn bản đề nghị

- Dự thảo Quyết định trình UBND Thành phố.

B8

Phê duyệt tại UBND Thành phố

Lãnh đạo UBND

Thành phố

07 ngày

Quyết định chi trả

B9

Sở Tài chính căn cứ vào Quyết định chi trả của Ủy ban nhân dân Thành phố để lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Sở Tài chính

02 ngày

Lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua kho bạc

B10

Kho bạc nhà nước thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh nghiệp bảo hiểm mở tại các ngân hàng thương mại.

Kho bạc nhà nước cấp

Thành phố

01 ngày

Chuyển tiền về tài khoản của doanh nghiệp

B11

Trả kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận một cửa của Sở NN&PTNT

Giờ hành chính

Quyết định chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp của UBND cấp tỉnh hoặc Thông báo từ chối chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

B12

Thống kê và theo dõi: Chuyên viên Sở NN và PTNT có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận một cửa của Sở NN&PTNT

Giờ hành chính

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

Sổ theo dõi hồ sơ.

4. Biểu mẫu

1. Mẫu Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo mẫu quy định tại mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/ NĐ-CP.

2. Mẫu Bảng kê (kèm theo bản sao) hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký kết với tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo mẫu quy định tại mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.

3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ).

Đơn vị thực hiện Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
Lĩnh vực Quản lý đầu tư và Bảo hiểm nông nghiệp (KHTC)

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (QT.30-8.2020) Xã, Phường, Thị trấn
2 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (QT- 03) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh (QT- 02) Xã, Phường, Thị trấn
4 Quy trình đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu (QT-01) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) (QT.29-8.2020 Quận, Huyện