Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình: Quy trình: Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (QT.01-12.2020)
1. Mục đích: Quy định cách thức, trình tự thực hiện thủ tục phê duyệt tiếp nhận các khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
2. Phạm vi: Áp dụng đối với tổ chức được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao tiếp nhận, quản lý khoản viện trợ (gọi tắt chủ khoản viện trợ).
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý

1. Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai;

2. Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp va Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.
3.2. Thành phần hồ sơ

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Tờ trình về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ);

x

 
 

- Văn bản của Bên viện trợ thông báo hoặc thỏa thuận viện trợ, danh mục các khoản viện trợ (có bản dịch tiếng Việt kèm theo);

x

 
 

- Các tài liệu khác liên quan đến khoản viện trợ theo quy định của pháp luật.

x

 
3.3. Số lượng hồ sơ 04 bộ
3.4. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
3.6. Lệ phí: Không
3.7. Quy trình xử lý công việc

B1

Nộp hồ sơ

Chủ khoản viện trợ

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày trả.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, người tiếp nhận hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho phù hợp.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Chi cục PCTT

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

B4

Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ, chuẩn bị cuộc họp lấy ý kiến các Sở, Ngành

Lãnh đạo Phòng Quản lý PCTT

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

B5

Xem xét, kiểm tra và thụ lý hồ sơ. Chuẩn bị tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các sở, ngành liên quan.

Cán bộ Phòng Quản lý PCTT

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Giấy mời họp

B6

Tổ chức họp lấy ý kiến các Sở, Ngành liên quan về sự cần thiết và các nội dung tiếp nhận khoản viện trợ có liên quan

Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục PCTT

0,5 ngày

Biên bản họp

B7

Báo cáo, trình UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định phê duyệt

Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục PCTT

0,5 ngày

- Văn bản đề nghị phê duyệt tiếp nhận viện trợ của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội

B8

UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định

UBND thành phố Hà Nội

01 ngày

Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ

B9

Trả kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Chi cục PCTT

Giờ hành chính

Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ

B10

Thống kê và theo dõi: Chuyên viên được phân công có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Chi cục PCTT

Giờ hành chính

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Sổ theo dõi hồ sơ

4. Biểu mẫu

1. Tờ trình về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ)

2. Biểu mẫu theo dõi, giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Mẫu số 01-06).

Đơn vị thực hiện Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (QT.30-8.2020) Xã, Phường, Thị trấn
2 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (QT- 03) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh (QT- 02) Xã, Phường, Thị trấn
4 Quy trình đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu (QT-01) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) (QT.29-8.2020 Quận, Huyện