Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình: Quy trình: Cấp lại chứng chỉ hành nghề Thú y.
1. Mục đích:

Quy trình này quy định nội dung, trình tự thực hiện việc cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.

2. Phạm vi:

- Áp dụng trong việc cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.

- Phòng chuyên môn thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội.

3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y;

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp và quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3.2. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

- Đơn đăng ký cấp lại;

- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;

- 02 ảnh 4x6 cm

x

x

x

 
3.3. Số lượng hồ sơ 01 bộ
3.4. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội //dichvucong.hanoi.gov.vn

- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính/Dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Chi cục Chăn nuôi và Thú y – 114 đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3.6. Lệ phí: 50.000 đồng/lần
3.7. Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

BM/KQ

B1

Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn TCCD hoàn thiện theo quy định.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn xem xét.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0.5 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

B2

Thẩm định hồ sơ theo các quy định tại Nghị định 35/2016/NĐ-CP:

- Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Chuyển thực hiện bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Thông báo cho người nộp hồ sơ để yêu cầu giải trình hoặc bổ sung thêm vào hồ sơ hoặc chuyển lại bước 1.

CV phòng chuyên môn

0,5 ngày

 

B3

Dự thảo CCHN thú y (PL II Nghị định 35/2016/NĐ-CP) thông qua lãnh đạo phòng xem xét, ký tắt. Sau đó chuyển qua Văn thư trình LĐ Chi cục.

CV và LĐ Phòng CM

Văn thư

1 ngày

PL II Nghị định 35/2016/NĐ-CP

B4

Kiểm tra nội dung CCHN

- Nếu đồng ý: ký duyệt vào CCHN, chuyển Văn thư đóng dấu chuyển cho Phòng chuyên môn.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Phòng chuyên môn xử lý.

Chi cục

Văn thư

0.5 ngày

 

B5

- CV Phòng CM nhận CCHN chuyển cho Bộ phận một cửa.

CV Phòng CM và

Bộ phận một cửa

0.5 ngày

 

B6

Trả KQ cho TCCD, vào sổ theo dõi;

Thu lệ phí (nếu có).

Bộ phận Tiếp nhận HS & Trả KQ

Giờ hành chính

Văn bản đã hoàn thiện

B7

Thống kê, theo dõi

Bộ phận Tiếp nhận HS & Trả KQ

Trong giờ hành chính

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

4. Biểu mẫu /Files/Uploads/2021/02/04/09/17/Phụ lục Kèm theo Nghị định số 35-2016NĐ-CP.docx
Đơn vị thực hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (QT.30-8.2020) Xã, Phường, Thị trấn
2 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (QT- 03) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh (QT- 02) Xã, Phường, Thị trấn
4 Quy trình đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu (QT-01) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) (QT.29-8.2020 Quận, Huyện