Phê duyệt Đề án vị trí việc đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Ngày 24/4/2024, Sở Nội vụ có văn bản số 1403/SNV-SBN về việc cho ý kiến Đề án vị trí việc làm của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Sở Nội vụ thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đề án vị trí việc làm của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y giai đoạn 2024-2026 với các nội dung: Danh mục vị trí việc làm (10 vị trí); Dự kiến số lượng người làm việc theo vị trí việc làm(giai đoạn 2024-2026: 177 biên chế); Cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, số lượng: 04 chức danh nghề nghiệp (không bao gồm viên chức thuộc nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý); Bản mô tả công việc và Khung năng lực đối với từng vị trí việc làm.

 

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 và tổng kết công tác năm 2023 của Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật (nay đổi tên Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ động vật theo quy định tại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND Thành phố Hà Nội) 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ, theo quy định phân cấp, quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội hướng dẫn Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ động vật rà soát, tổ chức phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trạm theo quy định.

Ngày 26/4/2024, Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ động vật đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-CĐXN&KSGM về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ động vật. Trong đó quy định rõ chi tiết bản mô tả của từng vị trí việc làm đã được phê duyệt. Đồng thời thực hiện các biện pháp triển khai Đề án vị trí việc làm đã phê duyệt, cụ thể:

Rà soát, sắp xếp, bố trí viên chức, lao động hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ theo Đề án vị trí việc làm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sử dụng, quản lý và đề xuất tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ theo danh mục vị trí việc làm, dự kiến số lượng người làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, bản mô tả và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm phê duyệt, trường hợp có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc có vướng mắc, bất cập, đơn vị đề xuất điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trường hợp không có thay đổi thì Đề án vị trí việc làm được tiếp tục thực hiện ở giai đoạn tiếp theo.

Việc hoàn thành xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ động vật là cơ sở để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024./.

Nguyễn Thêu - Chuyên viên Phòng TCCB Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4428
Tổng lượng truy cập: 22799646