Hoàn thành đợt kiểm tra công vụ, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính năm 2020
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2020 của Sở và tổ chức đợt kiểm tra tại 8 Chi cục trực thuộc; bắt đầu từ ngày 17/7, kết thúc vào ngày 21/8/2020 vừa qua, hoàn thành 100% theo kế hoạch.

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 ban hành theo Quyết định số 7216/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra công vụ năm 2020.

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2020 của Sở và tổ chức đợt kiểm tra tại 8 Chi cục trực thuộc; bắt đầu từ ngày 17/7, kết thúc vào ngày 21/8/2020 vừa qua, hoàn thành 100% theo kế hoạch.

Mục đích của đợt kiểm tra này là nhằm đánh giá việc triển khai công tác cải cách hành chính; duy trì kỷ cương, nề nếp; thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại các đơn vị thuộc Sở từ đầu năm đến nay; qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện ra trong quá trình kiểm tra, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị Thành phố giao cho Sở trong năm 2020.

Tại các buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra công vụ của Sở đã nghe các Chi cục báo cáo kết quả từ đầu năm đến nay; đồng thời đi kiểm tra thực tế, xem xét hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan.

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, các đơn vị kiểm tra đã kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở trong các lĩnh vực: cải cách hành chính, kỷ cương hành chính, tổ chức cán bộ, quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở, chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao;

08/08 đơn vị kiểm tra đều đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 2020, Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 và một số Kế hoạch liên quan khác; 100% Chi cục đã rà soát, sửa đổi và ban hành lại hệ thống nội quy, quy chế ngay từ đầu năm và có văn bản phân công nhiệm vụ từ Ban Lãnh đạo đến các phòng ban, trạm, hạt trực thuộc.

Trang phục, tác phong, ý thức, thái độ… của công chức, viên chức trong giờ làm việc gọn gàng, phát ngôn đúng mực, thái độ nghiêm túc; không có trường hợp tự ý vắng mặt tại thời điểm kiểm tra; các đơn vị đã quan tâm hơn đến việc chỉnh trang trụ sở làm việc, niêm yết bảng biểu, cây xanh... Công tác tự kiểm tra để duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường hơn so với năm 2019.

Các Chi cục đã tổ chức bộ phận một cửa theo quy định; bố trí cán bộ làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần; các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch đầy đủ; 100% hồ sơ của tổ chức, công dân được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn, trước hạn. Không có đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính.

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, rà soát TTHC, xây dựng quy trình nội bộ đã được các đơn vị triển khai theo sự chỉ đạo của Sở; công tác tiếp dân ngày càng được chú trọng, không có khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp, kéo dài.

100% Chi cục đã sử dụng tốt phần mềm văn thư lưu trữ, phần mềm một cửa; văn bản đi - đến hàng ngày được xử lý kịp thời, đúng quy trình trên phần mềm; 7/8 Chi cục đã hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015 (Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật đang triển khai).

Công tác quy hoạch cán bộ, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, ký kết hợp đồng lao động, sử dụng lao động, đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng tháng,… cơ bản đảm bảo các quy định theo phân cấp và hướng dẫn của Sở; việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức gọn gàng, khoa học.

Các đơn vị đã thực hiện tốt công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và tình hình thực hiện dự toán quý 1,2/2020, đảm bảo đúng nội dung, thời gian và biểu mẫu; chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về dự toán ngân sách nhà nước; việc đấu thầu thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, quá trình thực thi công vụ, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính tại các đơn vị cũng còn một số tồn tại, hạn chế:

- Việc ban hành văn bản để triển khai các nhiệm vụ tuy đã kịp thời và đầy đủ hơn nhưng nhiều văn bản vẫn còn chung chung, chưa cụ thể hóa các chỉ tiêu cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi đơn vị nên khó so sánh, đánh xét kết quả.

- Công tác tự kiểm tra công vụ năm 2020 tuy có được tăng cường nhưng nhiều đơn vị triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra (có yếu tố khách quan là tình hình dịch bệnh COVID-19).

- Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ chưa được chuyên sâu và còn phải đôn đốc.

- Việc sắp xếp, bảo quản hồ sơ công chức, viên chức; ghi chép, lưu trữ hồ sơ trong quá trình tuyển dụng, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, ký kết hợp đồng lao động.. vẫn còn một số nội dung cần tăng cường kiểm soát cho đầy đủ và chặt chẽ hơn (tờ trình, biên bản họp, sổ nghị quyết…).

- Công tác lưu trữ do gặp khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất và cán bộ nên hồ sơ, tài liệu tại một số đơn vị chưa được chỉnh lý và đưa vào kho riêng.

Đoàn Kiểm tra công vụ của Sở đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong quá trình kiểm tra và có báo cáo kết quả gửi về Sở trong thời hạn 15 ngày; đến nay đã có 2/8 đơn vị hoàn thành việc khắc phục và báo cáo kết quả (Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng NLS...).

Nguyễn Thành Trung - Văn phòng Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9464
Tổng lượng truy cập: 23221943