Phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Ngày 29/3/2024, Sở Nội vụ đã ban hành các Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

1. Quyết định số 23431/QĐ-SNV về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội;

2. Quyết định số 23432/QĐ-SNV về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội;

3. Quyết định số 23433/QĐ-SNV về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội;

4. Quyết định số 23434/QĐ-SNV về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Hà Nội;

5. Quyết định số 23435/QĐ-SNV về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội;

6. Quyết định số 23436/QĐ-SNV về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội;

7. Quyết định số 23436/QĐ-SNV về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Rừng phòng hộ-đặc dụng Hà Nội;

 

Viên chức phân công đảm nhiệm vị trí việc làm Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật (hạng IV) thuộc đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

 Theo đó, Sở Nội vụ phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2024-2026 với các nội dung: Danh mục vị trí việc làm (143 vị trí); Dự kiến số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; Cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức: 16 chức danh nghề nghiệp (không bao gồm viên chức thuộc nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý); Bản mô tả công việc và Khung năng lực đối với từng vị trí việc làm.

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngày 19/4/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 1119/SNN-TCCB yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm theo quy định, cụ thể:

Triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí viên chức, lao động hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ theo Đề án vị trí việc làm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

Thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và lao động hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ theo danh mục vị trí việc làm, dự kiến số lượng người làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, bản mô tả và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm.

Đối với những đơn vị không được xác định có vị trí việc làm ở chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương trong cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của đơn vị, nhưng hiện đang có viên chức giữ các hạng này sẽ tiếp tục làm việc tại đơn vị cho đến khi được cấp có thẩm quyền xem xét, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm trao đổi và phân công công việc đối với số viên chức này, đảm bảo hoạt động ổn định của đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm phê duyệt, trường hợp có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc có vướng mắc, bất cập, đơn vị đề xuất điều chỉnh, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trường hợp không có thay đổi thì Đề án vị trí việc làm được tiếp tục thực hiện ở giai đoạn tiếp theo.

Việc xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2024; đồng thời xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị sự nghiệp và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2024./.

Nguyễn Thêu - Chuyên viên Phòng TCCB Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4098
Tổng lượng truy cập: 22799646