Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản số 1661/UBND-KSTTHC ngày 29/5/2024 về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người người dân, doanh nghiệp.
 


Ảnh minh họa

 

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu:

 

1. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã:

 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), trong đó tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các đơn vị thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của đơn vị đáp ứng phù hợp yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/Chính phủ theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 01/02/2024 của UBND Thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/Chính phủ (Ban Chỉ đạo) giao tại các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, TTHC; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác giải quyết TTHC.

 

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra cải cách TTHC nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo quy định của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ.

 

Tập trung khẩn trương thực hiện công bố đầy đủ TTHC nội bộ; xác định đúng phạm vi, thẩm quyền ban hành TTHC nội bộ để rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch: số 281/KH-UBND ngày 28/10/2022, số 97/KH-UBND ngày 28/3/2022 và 136/KH-UBND ngày 04/5/2024 của UBND Thành phố.

 

2. Các sở, ngành Thành phố: Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc, triển khai các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, đảm bảo chỉ tiêu đề ra tại các Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của Thành phố năm 2024; tập trung ưu tiên triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên rà soát tái cấu trúc quy trình tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024 đồng thời với việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc lại quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm.

 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố theo đúng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin liên quan theo quy định.

 

Khẩn trương thực hiện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp trên địa bàn Thành phố và đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ.

 

4. Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Tổ biên tập xây dựng tài liệu về mô hình mẫu Bộ phận Một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận Một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tham gia ý kiến góp ý và tham mưu lựa chọn đơn vị để triển khai thí điểm theo hướng dẫn của Tổ Biên tập.

 

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thống nhất phương thức đồng bộ dữ liệu để thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia; định kỳ hằng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 3708
Tổng lượng truy cập: 22799646