Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng tuyển dụng lao động
Ban Quản lý rừng phòng hộ - Đặc dụng tuyển dụng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ

THÔNG BÁO

Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
ngày 30/12/2022 của Chính phủ
 
 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 2185/UBND-NC ngày 14/07/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 23437/QĐ-SNV ngày 29/3/2024 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-SNN ngày 19/4/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 2751/SNV-XDCQ ngày 20/9/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn quy trình ký kết HĐLĐ theo quy định của Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2997/SNN-TCCB ngày 21/9/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc hướng dẫn quy trình ký kết HĐLĐ theo quy định của Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-SNN ngày 20/09/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Công văn số 4254/SNN-TCCB ngày 19/12/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội v/v Thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp các đơn vị thuộc Sở năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 381/KH-BQLR ngày 15/5/2024 của Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội về tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội;

Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4).

Năm 2024, Ban được giao 11 chỉ tiêu biên chế HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP làm công việc hỗ trợ phục vụ. Biên chế hiện có mặt tại thời điểm báo cáo là 10 HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP làm công việc hỗ trợ, phục vụ.

Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, cũng như đáp ứng nguyện vọng của người lao động hiện đang làm nhân viên lái xe xin được chuyển sang làm nhân viên bảo vệ (làm việc tại cơ sở 02) sau khi Ban tuyển dụng được nhân viên lái xe mới, Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, cụ thể như sau:

I.       Số lượng, vị trí tuyển dụng

-       Số lượng: 01 người.

-       Vị trí tuyển dụng: Lao động hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại vị trí việc làm Nhân viên lái xe thuộc phòng Tổ chức - Hành chính.

II.       Điều kiện đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

-       Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

-       Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

-       Có đủ sức khỏe để làm việc.

-       Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

-       Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền xét tuyển hợp đồng.

-        Chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo yêu cầu của đơn vị.

-        Không có thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

III.       Địa điểm làm việc

-       Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội.

-       Địa chỉ: xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

IV.       Hồ sơ dự tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

1.      Thành phần hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

-       Đơn xin việc;

-       Bản sơ yếu lý lịch dán ảnh 4x6 có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc địa phương nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

-       Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

-       Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm;

-       Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (có chứng

thực);

-       Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

-       Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 06 tháng) do cơ quan y tế chứng nhận theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

-       Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển).

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển phải đầy đủ thành phần, sắp xếp theo đúng thứ tự, không được tẩy xóa và để trong túi đựng hồ sơ. Người nộp hồ sơ dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung trong hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển đã nộp không được hoàn trả.

2.      Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

-       Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 07 ngày làm việc từ ngày 15/5/2024 đến 17 giờ 30 phút ngày 23/5/2024, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

-       Thời gian kiểm tra hồ sơ vòng 1 : ngày 24/5/2024.

-       Thời gian thi vòng 2: ngày 27/5/2024.

-       Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội. Địa chỉ: thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

V.           NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1.      Nội dung, hình thức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a)       Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại đơn xin việc.

b)       Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng của theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2.      Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng phải có đủ các điều kiện sau:

-       Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

-     Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b)    Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

c)     Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

Trên đây là thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ, tất cả các thông tin liên quan đến quá trình tuyển dụng được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội, trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội: https://sonnptnt.hanoi.gov.vn.

Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội thông báo đến các đơn vị, địa phương liên quan và người có nhu cầu dự tuyển được biết./.

 
Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng tuyển dụng lao động

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4477
Tổng lượng truy cập: 22799646