Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC
Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp trong đó xác định việc triển khai nhiệm vụ tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố, UBND Thành phố vừa ban hành Văn bản số 4395/UBND-KSTTHC, ngày 27/12, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện việc số hóa, điện tử hóa toàn trình đối với hồ sơ TTHC từ khâu tiếp nhận, thụ lý, giải quyết, trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện luân chuyển toàn trình hồ sơ đầu vào đối với 100% hồ sơ TTHC, TTHC liên thông trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố từ ngày 02/01/2024.

Đồng thời, thực hiện việc ký số của người có thẩm quyền giải quyết TTHC, cấp kết quả giải quyết TTHC bằng bản điện tử kết hợp với bản giấy, số hóa các hồ sơ liên thông giải quyết TTHC từ ngày 02/01/2024.

Giao Giám đốc Sở, cơ quan tương đương sở tổ chức rà soát, lựa chọn và tham mưu, trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành danh mục các thành phần hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ, trình Chủ tịch UBND Thành phố trước ngày 30/01/2024.

Văn phòng UBND Thành phố được giao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố theo đúng quy định. Cùng với đó, phối hợp các sở, ngành chuyên môn, tổng hợp danh mục các thành phần hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý của Thành phố, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện tính năng số hóa, kho dữ liệu cá nhân,... trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố; đánh giá các tính năng của Hệ thống đảm bảo việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và Tổ công tác Tổ công tác phối hợp hỗ trợ hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố tổ chức việc tập huấn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố cho các đơn vị. Kịp thời phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị trong quá trình triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố.

Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 3128
Tổng lượng truy cập: 23221943