Quy định mới về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 2/2021/TT-BVN quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Theo đó, Thông tư quy định về phạm vi áp dụng; mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư:

- Phạm vi áp dụng: Đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

- Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính:

+ Chuyên viên cao cấp, mã số: 01.001.

+ Chuyên viên chính, mã số: 01.002.

+ Chuyên viên, mã số: 01.003.

+ Cán sự, mã số: 01.004.

+ Nhân viên, mã số: 01.005.

- Các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư:

+ Văn thư viên chính, mã số: 02.006.

+ Văn thư viên, mã số: 02.007.

+ Văn thư viên trung cấp, mã số: 02.008.

- Một số điểm mới được quy định:

+ Đối với tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Tuy nhiên, phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương theo yêu cầu vị trí việc làm quy định.

+ Chuyển xếp lương chuyên ngành hành chính, văn thư:

a) Cách xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính như sau:

- Công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên phù hợp lĩnh vực công tác đang xếp ngạch chuyên viên cao cấp thì được chuyển xếp ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001): Áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1).

- Công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác đang xếp ngạch chuyên viên chính thì được chuyển xếp ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002): Áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1).

- Công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác đang xếp ngạch chuyên viên thì được chuyển xếp ngạch chuyên viên (mã số 01.003): Áp dụng bảng lương công chức loại A1.

- Công chức, viên chức có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác đang xếp ngạch cán sự, chuyên viên (cao đẳng) thì được xếp vào ngạch Cán sự (mã số 01.004): Áp dụng bảng lương công chức loại A0.

- Công chức, viên chức có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác đang xếp ngạch cán sự, nhân viên thì được xếp vào ngạch nhân viên (mã số 01.005): Áp dụng bảng lương công chức loại B.

b) Cách xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư như sau:

- Công chức, viên chức có trình độ đại học văn thư, lưu trữ hoặc tương đương đang xếp ngạch Chuyên viên chính văn thư thì được chuyển xếp ngạch Văn thư chính (mã ngạch 02.006), hưởng lương theo nhóm công chức, viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2).

- Công chức, viên chức có trình độ đại học văn thư, lưu trữ hoặc tương đương đang xếp ngạch Nhân viên văn thư, Cán sự văn thư, Chuyên viên văn thư thì được chuyển xếp ngạch Văn thư (mã ngạch 02.007), hưởng lương theo nhóm công chức, viên chức loại A1.

- Công chức, viên chức có trình độ cao đẳng văn thư, lưu trữ hoặc tương đương đang xếp ngạch Nhân viên văn thư, Cán sự văn thư, Chuyên viên văn thư thì được chuyển xếp ngạch Văn thư cao đẳng (mã ngạch 02a.007), hưởng lương theo nhóm công chức, viên chức loại A0.

- Công chức, viên chức có trình độ trung cấp văn thư, lưu trữ hoặc tương đương đang xếp ngạch Nhân viên văn thư, Cán sự văn thư thì được chuyển xếp ngạch Văn thư trung cấp (mã ngạch 02.008), hưởng lương theo nhóm công chức, viên chức loại B.

Thông tư này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư trong các quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập (đối với viên chức yêu cầu vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, văn thư, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp).

Các đơn vị thực hiện rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập danh sách đề nghị chuyển xếp ngạch, chuyển ngạch đối với công chức, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021./.

(Xem chi tiết Thông tư số 02/2021/TT-BNV  tại đây)

Nguyễn Thêu - Phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2876
Tổng lượng truy cập: 12012252