Ngành Nông nghiệp Hà Nội phát động phong trào thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng

            Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 19/6/2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố về Tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Ngày 31/7/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành kế hoạch số 51/KH-SNN về phát động phong trào “Công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp Hà Nội thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” nhằm mục đích:

             - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong ngành về văn hóa ứng xử; chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, gương mẫu trong gia đình và xã hội; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

- Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của công chức, viên chức, người lao động trong ngành tại nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại; góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Thông qua phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện văn hóa tại công sở và nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã chỉ ra nội dung cụ thể các đơn vị cần thực hiện như sau:

a. Về Thực hiện văn hóa công sở

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Đối với cơ quan, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% công chức, viên chức, người lao động trong các phòng, đơn vị thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020"; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố về Thực hiện niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại cơ quan và phát tài liệu sổ tay Quy tắc ứng xử tới từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Xây dựng chế tài xử lý vi phạm Quy tắc ứng xử, cũng như có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử.

- Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với đơn vị; xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phù hợp với Quyết định số 3814- QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Thành phố.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, những quy định về Quy tắc ứng xử của tập thể, cá nhân để đánh giá, chấm điểm kết quả thi đua cuối năm.

b. Về Thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng

- Tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng, hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn ở đơn vị (như lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục qua cuộc họp, bản tin...).

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức vận động, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử đến các hội viên.

Nguyễn Tất Độ - Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 1292
Tổng lượng truy cập: 7106146