Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu
Ngày 25/1/2014, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ký Quyết định số 67/QĐ-SNN về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu \"Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô\"

 

 QUY ĐỊNH

XÉT TẶNG DANH HIỆU “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TIÊU BIỂU

 NGÀNH NÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ”

(Ban hành kèm theo Quyết định số   67 /QĐ-SNN  ngày 25 / 01/ 2014

 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội)

_________________

 

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

 

 

 

Quy định này quy định về đối tượng, số lượng, hình thức, nội dung, hồ sơ quy trình xét chọn, tôn vinh cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.

Danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” là hình thức tôn vinh, khen thưởng của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đối với Cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp Thành phố, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô Hà Nội hàng năm.

Điều 2. Nguyên tắc xét chọn

1.Đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, đúng đối tượng;

2.Việc xét chọn phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao làm thước đo; lấy ý thức trách nhiệm, tư cách đạo đức làm chuẩn mực tiêu chuẩn xét chọn; việc xét chọn thực hiện theo hệ thống các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và hệ thống ngành dọc quản lý.

Điều 3. Số lượng, thời gian khen thưởng

1.Danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” được xét tặng mỗi năm một lần với số lượng không quá 10 cá nhân trong một năm.

2.Thời gian tổ chức biểu dương vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Bộ Canh nông  (ngày 14/11 hàng năm).

 

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH XÉT TẶNG

 

 

 

Điều 4. Điều kiện

1.Là cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định  số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, có thời gian công tác trong ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội từ đủ 03 năm trở lên.

2.Không vi phạm kỷ luật hoặc không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc điều tra, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chuẩn

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1.Lập thành tích xuất sắc nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao trong công việc; có vai trò tác động tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Thành phố Hà Nội. Là tấm gương sáng để mọi người noi theo và học tập.

2.Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, nơi cư trú. Có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, ý chí tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên; tác phong làm việc khoa học, nhanh nhẹn, có tín nhiệm cao.

3.Tích cực tham gia và có các đề tài nghiên cứu khoa học; sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật được công nhận hoặc đề xuất các cơ chế, chính sách, sáng kiến kinh nghiệm… nhằm thúc đẩy phát triển ngành.

4. Đã được công nhận các danh hiệu thi đua từ “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trở lên hoặc hình thức khen thưởng từ Bằng khen trở lên.

 

Điều 6.Quy trình xét tặng

1.Tổ chức, cá nhân phát hiện, giới thiệu.

2.Hội đồng thi đua, khen thưởng (TĐKT) các phòng chức năng, các cơ quan, đơn vị trong ngành (sau đây gọi chung là đơn vị) có trách nhiệm xét chọn cá nhân xuất sắc, tiêu biểu của đơn vị mình và đề nghị Giám đốc Sở tặng danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô”.

3.Hội đồng TĐKT Sở tổ chức xét duyệt và tiến hành bỏ phiếu kín để suy tôn. Cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” phải được từ 75% số phiếu bầu chọn trở lên trong tổng số thành viên Hội đồng TĐKT Sở tham gia xét duyệt và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng (không quá 10 cá nhân/năm) .

4.Kết quả xét duyệt được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (http://sonnptnt.hanoi.gov.vn) trong 5 ngày làm việc. Sau thời gian công bố, nếu có trường hợp khiếu nại, Hội đồng TĐKT Sở xem xét, kết luận. Nếu không có ý kiến gì khác, Hội đồng TĐKT Sở đề nghị Giám đốc Sở ký Quyết định khen thưởng.

Điều 7.Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô”: (01 bộ), gồm có:

1.Tờ trình kèm theo Biên bản họp Hội đồng TĐKT của đơn vị (hoặc văn bản đề nghị của Trưởng phòng thuộc Sở).

2.Báo cáo thành tích  của cá nhân đề nghị xét tặng (có xác nhận của cấp trình khen và xác nhận của tổ dân phố, khu dân cư nơi cá nhân cư trú) và các văn bằng, chứng nhận có liên quan kèm theo.

Chương III

KHEN THƯỞNG

 

Điều 8.Hình thức biểu dương khen thưởng

1.Cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” được tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng là 2000.000 đồng (Hai triệu đồng); được ghi tên vào sổ truyền thống của ngành.

2. Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tổ chức biểu dương khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Bộ Canh nông (ngày 14/11) hàng năm.

Điều 9. Kinh phí

Kinh phí tổ chức xét tặng và biểu dương khen thưởng danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” được trích từ nguồn kinh phí của Thành phố cấp cho Sở Nông n ghiệp & PTNT Hà Nội hàng năm hoặc do các nguồn hỗ trợ khác của Thành phố.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 10. Xử lý vi phạm

1.Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân được đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về tính chính sác trong việc kê khai, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.

2.Cá nhân được công nhận  đạt danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” nhưng phát hiện thấy báo cáo không đúng sự thật, vi phạm tiêu chuẩn tại Điều 5 của Quy định này thì sẽ bị thu hồi danh hiệu kèm theo tiền thưởng. Phòng, ban, đơn vị trình khen thưởng tùy theo mức độ sẽ  bị xem xét hạ bậc thi đua trong năm hoặc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp luật.

Điều 11.Tổ chức thực hiện

1.Hàng năm Văn phòng Sở (Thường trực Hội đồng TĐKT Sở) có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng chức năng, các cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện Quy định này; đồng thời tổng hợp, báo cáo đề xuất với Giám đốc Sở và Hội đồng TĐKT Sở theo quy định.

2.Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung Quy định, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Thường trực Hội đồng TĐKT Sở. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến và đề nghị Hội đồng TĐKT Sở thống nhất trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định./.

Quyết định số 67/QĐ-SNN

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9587
Tổng lượng truy cập: 23221943