Kế hoạch công tác TĐKT năm 2014
Ngày 22/1/2014, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SNN về công tác TĐKT năm 2014

                    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát huy truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng và niềm tự hào của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô, đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng tới toàn thể đội ngũ CB-CNVC-LĐ trong ngành, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của ngành năm 2014 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014), 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014). Đồng thời chú trọng phát triển các phong trào thi đua tới người nông dân gắn liền với phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và toàn thể CB-CNVC của các cơ quan, đơn vị trong ngành; thi đua lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác được giao.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về TĐKT và công tác bình xét khen thưởng; đảm bảo kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TĐKT NĂM 2014

1.Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua:

Phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua trong toàn ngành với nội dung: “Thi đua lao động sáng tạo, đẩy mạnh phát triển  nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, có năng suất, chất lượng hiệu quả cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, hiệu quả bền vững”. Trên cơ sở đó tập trung đổi mới phương thức, hình thức tổ chức phát động thi đua, đảm bảo phong trào thi đua được tổ chức liên tục, thiết thực, hiệu quả. Phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước. Động viên phong trào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và của ngành đề ra.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014), 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) thiết thực, hiệu quả.

 

1.1.Nội dung các phong trào thi đua năm 2014 được phát động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

+Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 với chủ đề “Trật tự, văn minh đô thị” theo chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Thành phố; triển khai thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp và các quy hoạch chuyên ngành lĩnh vực phát triển nông nghiệp-nông thôn; các chương trình, đề án, dự án phát triển ngành và các chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn, giảm nghèo bền vững.v.v..;

+Thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 03/12/2013 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

+Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, điều hành của hệ thống hành chính, sự nghiệp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014. Thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; xây dựng cơ quan có môi trường làm việc văn minh, lành mạnh; cán bộ công nhân viên chức gương mẫu, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động phong trào...

+Thi đua thực hiện tốt phong trào \"Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới\"; làm cho phong trào thi đua phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Chương trình số 02-CTr/TU ngày 29/8/2011 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015.

+ Đẩy mạnh phong trào \"Người tốt-việc tốt\"; phong trào \"Lao động giỏi\"; \"Lao động sáng tạo\"; phong trào \"Công nhân lao động giỏi\"; \"Giỏi việc nước-đảm việc nhà\"... và các chuyên đề thi đua khác.

+Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thi đua vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm” theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT.

+Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình mới, nhân tố mới có tác dụng tích cực tới phong trào. Khuyến khích các tập thể, cá nhân có phát minh sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao.  

1.2.Công tác thi đua năm 2014 được phát động chia làm 2 đợt với các nội dung cụ thể như sau:

*Đợt 1: từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014:

Chủ đề: mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, mừng thủ đô đổi mới. Thi đua lập thành tích chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2014); 39 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014); kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014) và 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014). Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

* Đợt 2: từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014:

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8); Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9); kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2014); 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944-22/12/2014)...; Thi đua nước rút hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế-xã hội của ngành và của Thành phố năm 2014;

2.Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TĐKT

-Triển khai đầy đủ, kịp thời đúng quy định Luật TĐKT, các văn bản về công tác TĐKT của TW, của Bộ và của Thành phố;

-Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hoạt động của Hội đồng TĐKT các đơn vị và  hoạt động của các Cụm thi đua thuộc Sở; Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy định về công tác TĐKT của ngành và của từng đơn vị; điều chỉnh, bổ sung quy định về hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua các Cụm thi đua của Sở cho phù hợp với thực tiễn triển khai;

-Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rọng các điển hình tiến;

-Thực hiện tốt công tác khen thưởng và đề xuất khen thưởng đúng quy định; chú trọng đến tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”điều kiện đủ để đề xuất các hình thức khen thưởng theo quy định. Tăng cường phát động, tổ chức thực hiện và đề xuất khen thưởng các chuyên đề thi đua; đề xuất khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên các lĩnh vực quản lý của ngành; chú trọng xét khen thưởng và đề xuất khen thưởng tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động sản xuất là chính.

-Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về TĐKT trong ngành; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT và hoạt động của  các Cụm thi đua, Hội đồng TĐKT của Sở và các đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Quy định số 1812/QyĐ-SNN ngày 03/10/2011 của Sở, các đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động công tác TĐKT năm 2013, đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua đối với các đơn vị thành viên trong Cụm. Thời gian xong trong Quý I/2014.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trên cơ sở Kế hoạch này và nhiệm vụ trọng tâm đã được giao, tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện công tác TĐKT năm 2014 của đơn vị bảo đảm sát thực, hiệu quả; phát động phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của Thủ đô, của đất nước theo các đợt thi đua. Góp phần cùng với các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội mới. Thời gian xong trước ngày 28/02/2014.

3. Lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức phát động thi đua và đăng ký nội dung thi đua. Kết thúc từng đợt thi đua tổ chức sơ kết đánh giá bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời. Căn cứ vào kết quả công tác và thành tích đạt được trong năm 2014, các đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kết năm công tác và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng (theo Quy định về công tác TĐKT hàng năm ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-SNN ngày 03/10/2011 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ) trước ngày 30/11/2014. Hội đồng TĐKT Sở tổ chức họp xét và trình đề nghị Hội đồng TĐKT thành phố trước ngày 20/12/2014. Các hình thức khen thưởng theo chuyên đề hoặc đột xuất khác các đơn vị chuẩn bị đủ thủ tục, hồ sơ trình khen theo quy định hiện hành

4. Thường trực Hội đồng TĐKT Sở (Văn phòng Sở) căn cứ các quy định về TĐKT, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Cụm thi đua, các đơn vị trong việc thực hiện công tác TĐKT. Phân bổ chỉ tiêu, cơ cấu, số lượng đề nghị khen thưởng năm 2014 cho các Cụm thi đua và các đơn vị trực thuộc; tổng hợp hồ sơ và báo cáo, đề xuất khen thưởng theo quy định. 

Kế hoạch số 07/KH-SNN

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5927
Tổng lượng truy cập: 22817223