Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 15/5/2024, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thay thế Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, nguyên tắc xét khen thưởng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5, Luật Thi đua, khen thưởng; Điều 4, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây viết tắt là Nghị định 98/2023/NĐ-CP), Điều 1 Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây viết tắt là Thông tư 1/2024/TT-BNV).

Đối với khen thưởng các chuyên đề thi đua hoặc chuyên đề công tác, trước khi xét trình UBND Thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân; cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện chuyên đề phải xây dựng hướng dẫn về đối tượng, tiêu chí, hình thức, số lượng khen thưởng. Tỷ lệ đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng tối đa 10% so với tổng số các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện chuyên đề (nhưng không quá 20 tập thể, 20 cá nhân).

Khi đề nghị khen thưởng đối với các chuyên đề thi đua hoặc chuyên đề công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện chuyên đề phải xét, trình các cấp khen thưởng trong thời hạn tối đa 03 tháng sau khi kết thúc thực hiện chuyên đề.

Đối với các chuyên đề cấp Thành phố do các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp phụ trách, trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định, cơ quan, đơn vị chủ trì, thường trực chuyên đề phải xin ý kiến và được sự đồng ý về chủ trương đề nghị khen thưởng của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách chuyên đề, lĩnh vực.

Đối với đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” theo quy định tại khoản 1 Điều 27, Luật Thi đua, khen thưởng.

Xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Thành phố” cho các tập thể hàng năm theo quy định tại khoản 1, Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng và các tiêu chuẩn: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua thuộc cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập và tổ chức hoạt động.

Việc xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Thành phố” phải căn cứ vào kết quả chấm điểm thi đua, được cụm, khối thi đua Thành phố bình xét, suy tôn, bỏ phiếu thống nhất thông qua.

Cá nhân, tập thể đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố đạt tiêu chuẩn tại Điều 74 Luật thi đua khen thưởng, ngoài ra Quyết định 32/2024/QĐ-UBND, Điều 9. Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố có nội dung:

“5. Cá nhân đạt tiêu chuẩn tại điểm đ khoản 1, Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Công nhân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, mang lại lợi ích cho đơn vị, có phạm vi ảnh hưởng đối với cấp cơ sở hoặc có đóng góp trong việc hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

b) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 01 năm trở lên, có phạm vi ảnh hưởng đối với cấp cơ sở hoặc hướng dẫn, giúp đỡ hộ nông dân khác phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động.”

Đối với cụm, khối thi đua: Được thành lập trên cơ sở sự phân chia tương đối giữa các đơn vị, địa phương có chức năng, nhiệm vụ hoặc điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, tự nhiên tương đồng; các đơn vị, địa phương trong cụm, khối cùng nhau phối hợp tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. Cụm, khối thi đua gồm có Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó và các đơn vị thành viên.

Cụm, khối thi đua trực thuộc Thành phố chịu sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Cụm, khối thi đua trực thuộc các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Thành phố chịu sự chỉ đạo của sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Thành phố.

Các cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập trên cơ sở đề xuất của các đơn vị thuộc Thành phố và Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố).

Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các tổ chức hội, quỹ, các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc Thành phố, các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố hằng năm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Chi tiết Quyết định 32/2024/QĐ-UBND xem tại đây: Quyết định 32/2024/QĐ-UBND; Quy định về công tác TĐKT; Phụ lục I; Phụ lục II.

Thu Huyền - VP Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 3805
Tổng lượng truy cập: 22799646