Hà Nội phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”
Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025. 

Hợp tác xã nông nghiệp Ba Chữ (Đông Anh) sản xuất rau sạch

 

Theo đó, đối tượng thi đua gồm: Các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc thành phố và các tập thể trực thuộc các đơn vị trên. Các doanh nghiệp, tổ chức (có tư cách pháp nhân) trên địa bàn thành phố có đóng góp tích cực trong phong trào. Cá nhân: Cán bộ, công chức, người lao động trực thuộc các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc thành phố. Các cá nhân ở trong và ngoài nước có đóng góp tích cực trong phong trào. Các hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố có đóng góp tích cực trong phong trào.

 

Nội dung thi đua: Các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các quận và đơn vị thuộc thành phố đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng vùng nguyên liệu nông sản an toàn gắn với mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; phấn đấu tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%. Triển khai có hiệu quả đề án “Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái của quốc gia tại Hà Nội”; đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ đối với các huyện, thị xã thuộc thành phố trong xây dựng NTM.

 

Đối với các huyện, thị xã đã được công nhận hoàn thành NTM, thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Cụ thể: Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng NTM theo hướng tiêu chí đô thị; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố. Phấn đấu mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 1 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch; có số lượng sản phẩm được thành phố công nhận đạt sản phẩm OCOP vượt mức kế hoạch giao. Đăng ký phấn đấu có trên 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và trên 20% số xã NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên.

 

Đối với các huyện chưa được công nhận hoàn thành NTM, thi đua hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, hướng tới các tiêu chí NTM nâng cao và kiểu mẫu. Cụ thể: Phấn, đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên. Đăng ký phấn đấu xây dựng 1 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch; có số lượng sản phẩm được thành phố công nhận đạt sản phẩm OCOP vượt mức kế hoạch giao. Phấn đấu mỗi huyện có 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 20% số xã NTM kiểu mẫu.

 

Đối với xã, thi đua phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM, nâng cao hoặc kiểu mẫu vượt trước (hoặc bảo đảm) tiến độ đăng ký, có số lượng sản phẩm được thành phố công nhận đạt sản phẩm OCOP vượt (hoặc bảo đảm) kế hoạch được giao. Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện xây dựng NTM, được tuyên truyền, nhân rộng.

 

Đối với các doanh nghiệp, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”; có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng NTM (tiền mặt, công trình phúc lợi...); phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương, xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn nông thôn.

 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương trình NTM các cấp, thi đua nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Cá nhân tham gia phong trào thi đua thông qua các hoạt động, việc làm nhằm đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, đất đai, tiền mặt để xây dựng NTM tại các địa phương trên địa bàn thành phố; có phát minh sáng chế, sản xuất giỏi, có thu nhập cao nhằm góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng NTM của thành phố.

 

Các tổ chức, các hội, các hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh..., thi đua tích cực tham gia phong trào thông qua các hoạt động, việc làm nhằm đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, đất đai, tiền mặt để xây dựng NTM tại các địa phương trên địa bàn thành phố; có phát minh sáng chế, sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng ở địa phương nhằm góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng NTM của thành phố.

Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2442
Tổng lượng truy cập: 21204644