Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình: Quy trình Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (QT 82)
1. Mục đích: Quy định trình tự cấp,cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.
2. Phạm vi: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Lãnh đạo, công chức thuộc Chi cục Thủy sản Hà Nội (Chi cục Thủy sản).
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý

- Luật số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.

3.2. Thành phần hồ sơ

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1. Cấp lẫn đầu

- Đơn đăng ký cấp theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

X

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;

 

X

Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.

X

 

2. Cấp lại

- Đơn đăng ký cấp lại theo mẫu số 27.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

x

 

- Bản chính giấy xác nhận đăng ký đã được cấp (trừ trường hợp bị mất)

x

 

- Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; thay đồi diện tích ao nuôi, mục đích sử dụng phải có sở đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.

x

 
3.3. Số lượng hồ sơ 01 bộ
3.4. Thời gian xử lý - Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận một cửa – Chi cục Thủy sản
3.6. Lệ phí: Chưa quy định
3.7. Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày

Bộ phận một cửa – Chi cục Thủy sản Hà Nội

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn

Bộ phận một cửa – Chi cục Thủy sản

0,5

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Chi cục Thủy sản

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Chi cục Thủy sản

03 ngày

Dự thảo văn bản

B6

Phê duyệt

Lãnh đạo

Chi cục Thủy sản

0,5 ngày

Giấy xác nhận

B7

Hoàn thiện hồ sơ

Chuyên viên

Chi cục Thủy sản

0,5 ngày

Giấy xác nhận

B8

Trả kết quả giải quyết

Bộ phận một cửa Chi cục Thủy sản

Giờ hành chính

Giấy xác nhận

B9

Thống kê và theo dõi Chuyên viên Chi cục có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận một cửa; Chi cục Thủy sản

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

4. Biểu mẫu

1. Mẫu đơn đăng ký

2. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

3. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

4. Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

5. Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

6. Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

7. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

8. Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Đơn vị thực hiện Chi cục Thủy sản Hà Nội
Lĩnh vực THỦY SẢN

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước(Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp , ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bố dự toán cho UBND cấp xã thực hiện (QT 12) Xã, Phường, Thị trấn
2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (QT 14) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (QT 13) Xã, Phường, Thị trấn
4 Thẩm định, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND Thành phố phân cấp (QT-06) Quận, Huyện
5 Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (QT-10) Quận, Huyện