Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình: Quy trình cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) (QT79)
1. Mục đích: Quy định trình tự và cách thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)
2. Phạm vi: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu). Lãnh đạo, công chức thuộc Chi cục Thủy sản Hà Nội (Chi cục Thủy sản).
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý

- Luật số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.
3.2. Thành phần hồ sơ

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III  ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

X

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;

 

x

Sơ đồ vị trí đặt lồng bè/Sơ đồ khu vực nuôi.

X

 


pasting
3.3. Số lượng hồ sơ 01 bộ
3.4. Thời gian xử lý Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận một cửa – Chi cục Thủy sản Hà Nội
3.6. Lệ phí: Chưa quy định
3.7. Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày

Bộ phận một cửa – Chi cục Thủy sản

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn

Bộ phận một cửa – Chi cục Thủy sản

0,5 ngày

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng Chi cục Thủy sản

0,5 ngày

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên, lãnh đạo phòng Chi cục Thủy sản

05 ngày

Thông báo kiểm tra cơ sở

B6

Kiểm tra thực tế tại cơ sở

Đoàn kiểm tra

01 ngày

Biên bản kiểm tra

B7

Xem xét kết quả kiểm tra

Lãnh đạo phòng Chi cục Thủy sản

01 ngày

Dự thảo văn bản

B8

Phê duyệt

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản

01 ngày

Giấy chứng nhận

B9

Hoàn thiện hồ sơ

Chuyên viên Chi cục Thủy sản

01 ngày

Giấy chứng nhận

B10

Trả kết quả giải quyết

Bộ phận một cửa

Giờ hành chính

Giấy chứng nhận

B11

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Chi cục Thủy sản có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận một cửa; Chi cục Thủy sản Hà Nội

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

4. Biểu mẫu

1. Đơn đề nghị

2. Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

3. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

4. Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

5. Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

6. Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

7. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

8. Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Đơn vị thực hiện Chi cục Thủy sản Hà Nội
Lĩnh vực THỦY SẢN

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước(Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp , ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bố dự toán cho UBND cấp xã thực hiện (QT 12) Xã, Phường, Thị trấn
2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (QT 14) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (QT 13) Xã, Phường, Thị trấn
4 Thẩm định, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND Thành phố phân cấp (QT-06) Quận, Huyện
5 Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (QT-10) Quận, Huyện