Phòng Tổ chức cán bộ
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, thực hiện về tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức trong ngành theo thẩm quyền. Bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh kinh tế, giáo dục quốc phòng; dân quân tự vệ trong ngành theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố Hà Nội.

a) Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, thực hiện về tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức trong ngành theo thẩm quyền. Bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh kinh tế, giáo dục quốc phòng; dân quân tự vệ trong ngành theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố Hà Nội.

b) Nhiệm vụ:

- Đề xuất với Lãnh đạo Sở sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành: thành lập, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi… Dự thảo các quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình Lãnh đạo Sở quyết định theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Nông nghiệp & PTNT thuộc ủy ban nhân dân huyện; tham gia dự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng kinh tế thuộc UBND quận, thị xã, thành phố thuộc UBND thành phố Hà Nội; Quy hoạch cán bộ; đề xuất việc đào tạo, bồi dưỡng; bố trí, sử dụng cán bộ ; nhận xét, đánh giá cán bộ; Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, công nhân viên chức của ngành theo phân cấp quản lý; Xây dựng kế hoạch, quản lý biên chế, quỹ tiền lương hành chính sự nghiệp, quỹ BHXH của cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; trình duyệt biên chế, tiền lương theo quy định của Thành phố;

- Hướng dẫn và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức - lao động thuộc phạm vi quản lý như: tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; lao động tiền lương, bảo hộ lao động , bảo hiểm xã hội; BHYT,..

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT và UBND thành phố Hà Nội;

- Quản lý hồ sơ nhân sự, kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân và các hồ sơ tài liệu về công tác tổ chức và cán bộ theo phân cấp quản lý; về công tác bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, chính trị, giáo dục quốc phòng, dân quan tự vệ. Quản lý đoàn ra, đoàn vào; Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Sở;

- Đề xuất và tham gia công tác thanh tra chuyên ngành;

- Quản lý cán bộ, công chức, hợp đồng lao động, tài sản, trang thiết bị công tác của Phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

c) Quyền hạn :

- Trưởng phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở ký sao hồ sơ nhân sự, xác nhận lý lịch cán bộ; ký giấy giới thiệu và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; công tác bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ; ký các văn bản khác khi được Giám đốc Sở uỷ quyền;

- Được yêu cầu các cá nhân; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, an ninh kinh tế, chính trị và bảo vệ chính trị nội bộ của Sở.

Danh bạ điện thoại. 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Thị Thoa

PPPT

3.3553213

nguyenthithoa_sonnptnt

 

2

Đào Thị Thu Hằng

PP

3.3553213

daothithuhang_sonnptnt

    


PHÒNG BAN KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2569
Tổng lượng truy cập: 10704876