Phòng Kế hoạch Tài chính
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của Ngành; quản lý, thực hiện công tác tài chính, kế toán, tài sản trong ngành theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố Hà Nội.

a) Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của Ngành; quản lý, thực hiện công tác tài chính, kế toán; tài sảntrong ngành theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố Hà Nội.

b) Nhiệm vụ:

*Kế Hoạch

- Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án tổng thể của ngành để trình phê duyệt;

- Hướng dẫn, theo dõi, quản lý việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án… đã được phê duyệt, tổng hợp kết quả, đề xuất các ý kiến với lãnh đạo Sở;

- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; thiết kế cơ sở các dự án chuyên ngành; kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư và các dự án thiết kế hai bước. Đề xuất thành lập Ban quản lý dự án đối với các dự án của Sở được giao làm chủ đầu tư;

- Trên cơ sở quy hoạch và định hướng phát triển của ngành, thẩm định, tham gia góp ý đối với các quy hoạch, chương trình, dự án của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền;

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách, cơ chế quản lý đầu tư đối với các dự án chuyên ngành nông nghiệp & PTNT;

- Tổng hợp báo cáo tiến độ tình hình thực hiện các Chương trình, dự án, nguồn vốn đầu tư, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hàng năm thuộc phạm vi ngành quản lý;

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; tổ chức công tác thống kê diễn biến đất nông nghiệp, lâm nghiệp; diễn biến rừng, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản;

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, quản lý sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước được uỷ quyền quản lý; thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp của ngành;

- Hướng dẫn, quản lý hợp tác quốc tế về đầu tư, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; chủ chì, phối hợp với các phòng , đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội chợ, triển lãm của ngành

- Đề xuất và tham gia công tác thanh tra chuyên ngành;

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong ngành làm công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách;

* Tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và kế hoạch dài hạn của ngành, báo cáo Lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành thực hiện công tác kế toán; quản lý tài chính, tài sản, đất đai ; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư tiền vốn theo phân cấp quản lý;

- Phân bổ dự toán kinh phí, kiểm tra, quyết toán việc sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn khác cấp cho hoạt động ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các đơn vị khác trực thuộc Sở;

- Tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo quyết toán kinh phí hàng năm của ngành;

- Quản lý kinh phí các Chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ, tài trợ và các nguồn khác được cấp có thẩm quyền giao cho Sở quản lý và thường trực chỉ đạo thực hiện;

- Quản lý các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mặt tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác kế toán; quản lý tài sản, kinh phí hoạt động của Sở ;

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ kế toán thuộc ngành; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực phòng phụ trách;

- Đề xuất và tham gia công tác thanh tra tài chính;

- Quản lý cán bộ, công chức, hợp đồng lao động, tài sản, trang thiết bị công tác của Phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

c) Quyền hạn:

Được yêu cầu các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ công tác của Phòng.

Danh bạ điện thoại.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

 1

Đặng Anh Tuấn

TP

3.3828479

danganhtuan_sonnptnt

2

Quách Gia Quỳnh

PP

3.3553219

quachgiaquynh_sonnptnt

3

Nguyễn Thị Kim Quế

PP

3.3828478

nguyenthikimque_sonnptnt

4

Nguyễn Hồng Hải

PP

3.3553217

nguyenhonghai_sonnptnt


PHÒNG BAN KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2906
Tổng lượng truy cập: 10704876