Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có Chánh Thanh tra, các Phó chánh Thanh tra và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Đội Hành chính tổ chức;

- Đội Thanh tra hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Đội thanh tra chuyên ngành số 1;

- Đội thanh tra chuyên ngành số 2;

- Đội thanh tra chuyên ngành số 3;

Sơ đồ như sau:

 

II. Quyết định thành lập, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội được kiện toàn theo Quyết định số 2375/QĐ- UBND ngày 01/6/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

2.2. Chức năng: Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố; thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành; lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở; gồm: Trồng trọt, chất lượng phân bón, bảo vệ thực vật, sản xuất, kinh doanh rau hoa quả; chăn nuôi, giống vật nuôi, thú y, thủy sản, chất lượng thức ăn chăn nuôi; quản lý đê điều và phòng chống lụt bão; quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; bảo vệ và phát triển rừng; chế biến nông, lâm sản, hợp tác xã và phát triển nông thôn.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

h) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

i) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

k) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

l) Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

m) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong thực hiện pháp luật về thanh tra.

n) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.

III. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển

Trước đây, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT là một phòng chức năng thuộc Sở.

Ngày 01/6/2012, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 2375/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội trên cơ sở Thanh tra Sở và cơ quan Thanh tra chuyên ngành độc lập tại các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT (bao gồm: Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão, Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & thủy sản).

Hiện nay Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra Thành phố, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 THANH TRA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

Địa chỉ: số 143 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0243.3553218; 0243.3828475. Fax: 0243.3553218.
Email: thanhtra_sonnptnt@hanoi.gov.vn.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

1

Phạm Khắc Diến

CTT

3.5335635

phamkhacdien_sonnptnt

2

Trần Anh Hiếu

P.CTT

3.5335493

trananhhieu_sonnptnt

3

Nguyễn Thị Hằng

P.CTT

3.5335494

nguyenthihang_sonnptnt

4

Bùi Huy Khôi

P.CTT

3.5335495

buihuykhoi_sonnptnt

5

Thái Vĩnh Thắng

P.CTT

 

thaivinhthang_sonnptnt

 


CHI CỤC KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 1456
Tổng lượng truy cập: 7052306