Chi cục Thủy lợi

 Chi cục Thủy lợi là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Pháp luật. 

 1. Quyết định thành lập:

Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tây (cũ) với phòng Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội (cũ).
Là đơn vị hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triên nông thôn Hà Nội với vị trí, chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:
1.1. Vị trí:
Chi cục Thủy lợi là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Pháp luật.
1.2. Chức năng:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, khai thác, sử dụng các hệ thống công trình thủy lợi (trừ công trình đê điều); Công tác phòng, chống úng, ngập, hạn hán, công trình cấp thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1.3. Nhiệm vụ chủ yếu:
a) Tham mưu cho Giám đốc Sở các vấn đề liên quan đến quy hoạch thủy lợi (trừ quy hoạch đê điều); quy hoạch cấp thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông trên địa bàn Thành phố;
b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm về lĩnh vực chuyên ngành quản lý; kế hoạch cải tạo sửa chữa nâng cấp và xây mới các công trình thủy lợi, các công trình cấp thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn Thành phố;
Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo việc xây dựng và thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của các doanh nghiệp thủy lợi để Giám đốc Sở trình UBND thành phố phê duyệt; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;
c) Chủ trì tổ chức xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý khai thác công trình thủy lợi, quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, quy trình vận hành các hồ chứa, các hệ thống công trình thủy lợi để Giám đốc Sở trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
d) Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép cho các hoạt động có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;
đ) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về quản lý Tài nguyên nước, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, quy trình, quy phạm và các văn bản pháp quy có liên quan thuộc lĩnh vực chuyên ngành trên địa bàn Thành phố;
e) Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, tổng hợp báo cáo hiện trạng các công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ. Chủ trì xây dựng phương án đảm bảo tưới, tiêu; phương án phòng chống úng, hạn; phương án đảm bảo an toàn hồ chứa, các công trình thủy lợi;
Tham gia thường trực Văn phòng Ban chỉ huy chống lụt bão úng và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố; Văn phòng Ban chỉ đạo chống hạn; Văn phòng Ban quản lý quy hoạch các lưu vực sông trên địa bàn Thành phố;
f) Thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt các dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình thủy lợi (trừ công trình đê điều); công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới bằng các nguồn vốn được phân cấp;
g) Tiếp nhận và tham mưu cho Giám đốc Sở các văn bản thoả thuận mang tính chuyên ngành của các dự án có liên quan đến hệ thống công trình thủy lợi (trừ công trình đê điều) trên địa bàn Thành phố;
Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án các công trình thủy lợi khi được Giám đốc Sở giao;
h) Là thành viên chứng kiến nghiệm thu, bàn giao các công trình thủy lợi hoàn thành đưa vào sử dụng;
i) Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi phụ trách theo quy định của nhà nước;
k) Trình Giám đốc Sở dự toán ngân sách của đơn vị hàng năm, quyết toán các nguồn kinh phí được giao quản lý; chịu trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước được giao quản lý theo đúng quy định của pháp luật;
l) Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của UBND Thành phố, Giám đốc Sở và quy định của Pháp luật;
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.
2. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển:
Tháng 7/1996: sáp nhập thành Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tây, thành lập Chi cục Quản lý nước và công trình thủy lợi Hà Tây; Năm 2005 đổi tên thành Chi cục Thủy lợi Hà Tây; Tháng 11/2008 thực hiện địa giới hành chính mở rộng, thành lập Chi cục Thủy lợi Hà Nội.
Biên chế hành chính được giao 12 chỉ tiêu, đến năm 2013 được giao 21 chỉ tiêu, gồm 17 cán bộ, công chức và 4 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
Chi cục là đơn vị hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, khai thác, sử dụng các hệ thống công trình thủy lợi (trừ công trình đê điều); Công tác phòng, chống úng, ngập, hạn hán, công trình cấp thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Với biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi cục Thủy lợi nhận thấy có những bất cập về công tác tổ chức bộ máy và biên chế. Song với sự phấn đấu, cố gắng, có trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục đã hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu được giao như: Hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành pháp luật về quản lý tài nguyên nước và khai thác có hiệu quả các Công trình thủy lợi. Hướng dẫn việc xây dựng các kế hoạch về tưới tiêu, kế hoạch phòng chống thiên tai, phòng chống lụt bão, an toàn hồ đập, đại tu sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi. Phối hợp kiểm tra chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch, phương án đặt hàng theo định mức kinh tế kỹ thuật theo chức năng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp Thủy lợi và các Hợp tác xã, các hộ dùng nước. Tham mưu ban hành các chính sách, chế độ liên quan đến lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn quản lý.
Thành tích hàng năm: Được tặng bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây, thành phố Hà Nội về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công tác phòng chống hạn vụ đông xuân, phòng chống lụt bão, úng nhập vụ mùa; Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về công tác kiên cố hóa kênh mương nội đồng; Bằng khen của Chính phủ năm 2007.


CHI CỤC KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2281
Tổng lượng truy cập: 7052306