Quy định mới về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp.
Việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải dựa trên chủ trương của Đảng, pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp. Các đơn vị sự nghiệp sẽ làm căn cứ thực hiện việc tuyển dụng viên chức và có phương án tuyển dụng cụ thể.

Theo đó, vị trí việc làm viên chức sẽ có những điểm mới như sau:

1. Bổ sung tiêu chí phân loại vị trí việc làm viên chức

Để đảm bảo cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được trơn tru và có hiệu quả, các đơn vị cần phân loại vị trí làm việc cụ thể dựa trên đặc điểm ngành nghề lĩnh vực hoạt động.

Căn cứ theo Điều 5, Nghị định 106/2020/NĐ-CP các đơn vị có thể phân loại vị trí làm việc theo 2 cách sau:

Cách 1: Phân loại theo khối lượng công việc

- Vị trí việc làm do một người đảm nhận.

- Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận.

- Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Cách 2: Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Mỗi đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Đề án vị trí việc làm, tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội đồng quản lý thông qua; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sau khi được Hội đồng quản lý thông qua.

2. Thay đổi căn cứ xác định vị trí việc làm viên chức

Căn cứ vào Điều 4, Nghị định 106/2020/NĐ-CP Chính phủ quy định rõ về 02 căn cứ xác định vị trí việc làm và 03 căn cứ xác định số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị bám sát vào căn cứ này để thực hiện xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc ứng với từng vị trí.

Căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm:

- Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

Ngoài ra để xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp các doanh nghiệp căn cứ vào các yếu tố: Danh mục vị trí việc làm; Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm; Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

3. Điều chỉnh vị trí việc làm viên chức

Điều 8 Nghị định 106, việc điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện trong các trường hợp dưới đây.

Đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định vị trí việc làm, cụ thể: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Chậm nhất đến ngày 30/6/2021, Bộ trưởng các ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn vị trí việc làm, lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số người làm việc đối với đơn vị mình. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, quy định mới về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 15/9/2020. Các đơn vị cần chủ động nắm bắt và sớm triển khai thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm việc làm phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng viên chức, nâng cao chất lượng giải quyết công việc và là căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí, đánh giá, phân loại viên chức./.

Nguyễn Thêu - Phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 871
Tổng lượng truy cập: 6536703