Triển khai thực hiện quy định nội dung, mức chi đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng
Ngày 18/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch 304/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Phụ lục 07 Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung, mức chi đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.


 

Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 04 huyện và 13 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô toàn diện, bền vững, phát huy được tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng nông thôn Hà Nội; xác định nhiệm vụ nâng cao đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết.Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương có liên quan trực tiếp đến công tác triển khai thực hiện các hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn 13 xã dân tộc miền núi. Việc thực hiện triển khai các hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng lộ trình; tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, nhất là những đối tượng được thụ hưởng chính sách.

 Theo Kế hoạch, đối tượng hỗ trợ gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp, có nhu cầu được hỗ trợ; doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), HTX tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số. Theo đó, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố với 02 hình thức để triển khai thực hiện, cụ thể gồm: hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ động phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nguời dân trên địa bàn thành phố Hà Nội về nội dung Phụ lục 07 của Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND. Phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai và Mỹ Đức hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về quy trình, thủ tục hồ sơ và chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trong diện hỗ trợ và có nhu cầu được hỗ trợ để tham gia phát triển sản xuất.

Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 3234
Tổng lượng truy cập: 21204644