Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Cần giải pháp để khơi thông chính sách
Hà Nội có rất nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình vẫn còn nhiều vướng mắc dù rất nhiều cơ chế, chính sách đã được Trung ương và thành phố ban hành. Điều này đòi hỏi cần phải có giải pháp để khơi thông chính sách cho nông nghiệp công nghệ cao phát triển...