Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP (QT-02)
1. Mục đích: Quy định trình tự và cách thức Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) đầu tư xây dựng công trình (công trình thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội).
2. Phạm vi: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) đầu tư xây dựng công trình cho các dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn vốn ODA) phải Thẩm định và giao cho Sở thẩm định; Lãnh đạo, công chức Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội (Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội) có liên quan.
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút nhắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán;

- Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.
3.2. Thành phần hồ sơ

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật / Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh (Mẫu số 4 phụ lục II, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ)

x

 

Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

 

x

Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt;

 

x

Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

x

 

Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).

 

x

3.3. Số lượng hồ sơ 01 bộ
3.4. Thời gian xử lý Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

- Bộ phận Một cửa của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

- Hình thức: Trực tiếp hoặc Dich vụ bưu chính công ích.
3.6. Lệ phí: Theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
3.7. Quy trình xử lý công việc

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

B1

Nộp hồ sơ

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý xây dựng công trình

(QLXDCT)

B4

Phân công xử lý hồ sơ

B5

Kiểm tra hồ sơ:

B6

Thẩm định hồ sơ:

B7

Xem xét

B8

Phê duyệt

B9

Hoàn thiện hồ sơ

B10

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

B11

Thống kê và theo dõi: Chuyên viên được phân công có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

4. Biểu mẫu

1. Tờ trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

2. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ).
Đơn vị thực hiện Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (QT.30-8.2020) Xã, Phường, Thị trấn
2 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (QT- 03) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh (QT- 02) Xã, Phường, Thị trấn
4 Quy trình đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu (QT-01) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) (QT.29-8.2020 Quận, Huyện