Phòng quản lý xây dựng công trình

Theo Quyết định số 2218/QĐ-SNN ngày 04/10/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội Ban hành Quy định (tạm thời) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội: Phòng Quản lý xây dựng công trình có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý thực hiện các mặt công tác thuộc lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ:

- Thẩm định thiết kế các công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định hiện hành của nhà nước và của UBND thành phố Hà Nội;

- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng chuyên ngành đưa vào sử dụng theo quy định hiện hành của nhà nước và của UBND thành phố Hà Nội;

- Tham gia thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

- Tham gia công tác giám sát đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành và quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định và trình duyệt: Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết các hạng mục công trình xây dựng, các công trình cải tạo nâng cấp, sửa chữa của các đơn vị trực thuộc ngành;

- Thẩm định và trình duyệt kế hoạch đấu thầu thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền các dự án đầu tư xây dựng do ngành quản lý;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc ngành thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch được giao đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

- Tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ xây dựng. Đề xuất, bổ sung, sửa đổi các chính sách, cơ chế quản lý về đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành, xác nhận năng lực, điều kiện hành nghề xây dựng chuyên ngành nông nghiệp phát triển nông thôn;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật về đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và người làm công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực phòng phụ trách;

- Quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng, tài sản, trang thiết bị công tác của Phòng;

- Tổng hợp báo cáo công tác chuyên môn và báo cáo tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

3. Quyền hạn:

- Được yêu cầu các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác của phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

 


   

1

Đoàn Hữu Đức

PP

3.3521002

doanhuuduc_sonnptnt

2

Lê Xuân Thắng

PP

3.3553216

lexuanthang_sonnptnt

3

Nguyễn Duy Du

PP

3.3521002

nguyenduydu_sonnptnt


PHÒNG BAN KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2307
Tổng lượng truy cập: 10704876