Hà Nội có 1.090 hợp tác xã đang hoạt động
Trên địa bàn Thành phố hiện có 1.235 HTX nông nghiệp gồm 1.090 HTX đang hoạt động (chiếm 88,3%) và 145 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể (chiếm 11,8%).

Trong tổng số 1.090 HTX đang hoạt động có 790 HTX tổng hợp, 222 HTX trồng trọt, 50 HTX chăn nuôi, 21 HTX nuôi trồng thủy sản, 01 HTX lâm nghiệp, 06 HTX nước sạch nông thôn. Các HTX nông nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu và tiếp thị sản phẩm, hỗ trợ cho người nông dân thuận lợi và yên tâm sản xuất, tăng thêm thu nhập trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt hơn. Đồng thời đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hoạt động. Toàn Thành phố hiện có 70 HTX tham gia liên kết chuỗi trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 50 HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; 53 HTX với 180 sản phẩm được Thành phố đánh giá, phân hạng và công nhận là sản phẩm OCOP.

Giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố Hà Nội đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX. Kết quả: đã tổ chức 109 lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX nông nghiệp với trên 7.000 lượt cán bộ hợp tác xã tham dự; hỗ trợ kinh phí thành lập mới được 141 HTX; hỗ trợ 70 HTX yếu kém nhằm tổ chức lại phương án sản xuất kinh doanh để hoạt động tốt, tiến tới hoạt động hiệu quả phù hợp với từng địa phương; Hỗ trợ 14 máy móc cho 14 HTX nông nghiệp để tạo điều kiện các HTX ứng dụng tiến bộ, đưa cơ giới hóa trong sản xuất, giảm sức lao động, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ 20 HTX thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm nhằm trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm giữa các HTX với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm; Tổ chức 05 Hội thảo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm với 1.250 lượt HTX và các đơn vị tham gia, với 169 biên bản được ký kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ 15 mô hình HTX nông nghiệp liên kết, liên kết chuỗi sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ hàng hóa nông sản về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi đối với 15 HTX. Tổ chức 05 lớp tập huấn đối với cán bộ quản lý nhà nước từ Thành phố đến cấp huyện đồng thời tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh bạn về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên công tác phát triển kinh tế tập thể, HTX trong 5 năm qua vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Vai trò của HTX còn mờ nhạt, lợi ích mang lại cho thành viên chưa cao. Phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh của phần lớn các HTX còn chậm được đổi mới. Sản phẩm của HTX chưa đa dạng, sức cạnh tranh chưa cao…

Để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn tới, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về HTX, vai trò của kinh tế tập thể; duy trì và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của HTX; xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu; khuyến khích thành lập mới HTX nông nghiệp lĩnh vực chuyên ngành đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025.

Thu Huyền - VP Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5849
Tổng lượng truy cập: