Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Tân Xã, huyện Thạch Thất
HNP – Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 94/QĐ-KH&ĐT về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Tân Xã, huyện Thạch Thất kết hợp làm đường giao thông nông thôn, nội dung chủ yếu như sau:

Phần việc đã thực hiện, bao gồm: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư; thẩm tra hiệu quả và tính khá thi dự án; Lệ phí thẩm định dự án; Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và một số chi phí khác của Chủ đầu tư; Tổng cộng giá trị thực hiện là: 1.251,456 triệu đồng.

Phần công việc không tổ chức đấu thầu, gồm: Chi phí quản lý dự án; Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; Chi phí giải phóng mặt bằng; chi phí khác của Chủ đầu tư và một số chi phí dự phòng. Tổng giá trị thực hiện khái toán là: 8.363,542 triệu đồng.

Những công việc được phép chỉ định thầu theo quy định hiện hành gồm: Tư vấn lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng; kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; xác định chỉ giới đường đỏ; Bảo hiểm xây lắp công trình; Tư vấn kiểm toán quyết toán...; do có giá trị nhỏ, Chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, chỉ định các đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Tổng giá trị thực hiện khái toán là: 573,769 triệu đồng.

Toàn bộ phần việc còn lại của dự án có giá trị thực hiện khái toán là 33.893,233 triệu đồng được chia thành 03 gói thầu, nội dung cụ thể tại đây
Trước khi tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, Chủ đầu tư phải tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật có liên quan; trường hợp dự toán gói thầu được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 70, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Giao Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn: Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt (bao gồm cả tính chính xác về số lượng và chất lượng sản phẩm); Kiểm tra, rà soát lại phương án thiết kế BVTC đã phê duyệt, trên cơ sở đó nghiên cứu, tính toán, lựa chọn lập, thẩm định, phê duyệt phương án thiết kế BVTC điều chỉnh (nếu cần), đảm bảo phương án thiết kế đưa ra thi công phải phù hợp với quy hoạch Thủy lợi Thành phố đã phê duyệt, quy hoạch khu công nghệ cao Hòa Lạc; khớp nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng trong khu vực; tính an toàn, bền vững của công trình trên cơ sở tối ưu về kinh tế, kỹ thuật trên tất cả các mặt (Hình thức, quy mô; kết cấu, biện pháp thi công công trình, số lượng và chủng loại thiết bị); đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao; không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án đàm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan; theo đúng kế hoạch đấu thầu của Dự án được phê duyệt tại Quyết định này; Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc và Công ty thủy lợi Sông Tích trong quá trình tổ chức thực hiện, lập kế hoạch thi công các hạng mục công trình hợp lý, phù hợp với tiến độ bố trí vốn thực hiện của Thành phố;

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (với chức năng là cơ quan QLNN chuyên ngành và chủ trì xây dựng phương án thay đổi nhiệm vụ Hồ Tân Xã): chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thanh phố, về sự khớp nối đồng bộ, hiệu quả với phương án thay đổi nhiệm vụ Hồ Tân Xã; thực hiện trách nhiệm của Sở chuyên môn về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố.

Giao các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc nhà nước Hà Nội, Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc và Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4967
Tổng lượng truy cập: 3412520