Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án Nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ
HNP – UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 24/4/2013, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án Nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, với nội dung như sau:

Phần công việc đã thực hiện: Khảo sát, lập dự án đầu tư; Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giám sát khảo sát lập dự án; Thẩm định dự án có tổng giá trị 1.544,675 triệu đồng.

Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; Chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; Chi phí Dự phòng và một số chi phí khác có giá trị khoảng 48.296,974 triệu đồng.
 
Phần công việc lập kế hoạch đấu thầu (giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án):
 
 
TT Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vố

đầu tư

Hình thức lựa

chọn nhà thầu

Thời gian

lựa chọn 

nhà thầu

Hình thức

Hợp đồng 

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

(ngày)

1

Gói thầu số 01:

Tư vấn khảo sát

bổ sung, thiết kế 

BVTC-Tổng dự toán

2.980,965

Ngân sách

thành phố

Chỉ định 

thầu

Quý II/2013

- Khảo sát theo

đơn giá.

- Lập dự án theo

tỷ lệ %

90
2

Gói thầu số 02:

Tư vấn thẩm tra thiết

kế BVTC-Tổng dự toán

216,164

Ngân sách

thành phố

Chỉ định 

thầu

Quý II/2013 Theo tỷ lệ % 30
3

Gói thầu số 03:

Tư vấn đo vẽ bản đồ hiện

trạng, bản đồ địa chính

tỷ lệ 1/500 và cắm mốc GPMB

362,510

Ngân sách

thành phố

Chỉ định 

thầu

Quý II/2013 Theo tỷ lệ % 90
4

Gói thầu số 04:

Tư vấn xác định chỉ giới

đường đỏ

120,000

Ngân sách

thành phố

Chỉ định 

thầu

Quý II/2013 Theo tỷ lệ % 30
  Tổng số: 3.679,639          
 
 
* Lưu ý:
- Trước khi tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu Chủ dầu tư phải tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật có liên quan; trường hợp dự toán gói thầu được duyệt lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị gói thầu đã duyệt thì thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 70, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
- Khi thực hiện chỉ định thầu, Chủ đầu tư phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Mục 4 Điều 2 Luật 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xấy dựng và các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
 
Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu: Xây lắp, thiết bị và các dịch vụ tư vấn khác liên quan đến thực hiện dự án; tổng giá trị là 96.693,680 triệu đồng sẽ xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu thầu khi có thiết kế BVTC – TDT của dự án được Chủ đầu tư phê duyệt và dự án được bố trí vốn thực hiện đầu tư.
 
Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt (bao gồm cả tính chính xác về số lượng và chất lượng sản phẩm);
- Kiểm tra, rà soát lại phương án thiết kế cơ sở (duyệt cùng dự án đầu tư) làm cơ sở để nghiên cứu, tính toán, lựa chọn lập, thẩm định, phê duyệt phương án thiết kế BVTC của tất cả các hạng mục công trình đảm bảo: Phù hợp với các qui hoạch (hoặc định hướng qui hoạch có liên quan); khớp nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng trong khu vực; tính toán an toàn, bền vững của công trình trên cơ sở tối ưu về kinh tế kỹ thuật trên tất cả các mặt (Hình thức, quy mô, kết cấu, biện pháp thi công công trình, số lượng và chủng loại thiết bị); đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao; không được để xảy ra lãng phí, thát thoát vốn đầu tư. Đặc biệt:
+ Đối với công tác thi công đất: Phải tính toán thi công bằng máy và sử dụng triệt để đất đào để đắp (cho các hạng mục của dự án) nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công; đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình; giảm chi phí đầu tư và ô nhiễm môi trường.
+ Đối với việc lựa chọn số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị bơm, điện: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải tính toán, phân tích, lựa chọn, đảm bảo tối ưu về kỹ thuật trong suốt quá trình từ đầu tư xây dựng, khai thác, vận hạnh, duy tu bảo dưỡng trên cơ sở sử dụng thiết bị sản xuất trong nước để tiết kiệm ngoại tệ, thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, giảm giá thành công trình;
- Rà soát tổng hợp, nghiên cứu để tận dụng cao nhất các tài liệu khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn… đã thực hiện ở các giai đoạn trước. Trên cơ sở đó lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát phụ vụ công tác TKBVTC đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả cao; không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan; theo đúng kế hoạch đấu thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định này;
- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo: chất lượng, kỹ thuật công trình; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao, không thất thoát lãng phí vốn đầu tư;
- Thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng theo quy định, công bố công khai các thông tin của dự án để nhân dân vùng dự án biết và tham khảo giát sát;
- Thực hiện trách nhiệm của Sở quản lý xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND thành phố; Thực hiện trách nhiệm của Sở chuyên môn về giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố.
 
Các Sở: Quy hoạch kiến trúc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình của UBND Thành phố.

 

T.Hiển


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2469
Tổng lượng truy cập: 3183993