Phòng Tổ chức cán bộ

a) Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý thực hiện các mặt công tác thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; Tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, tiếp nhận, biệt phái công chức, viên chức; đánh giá công chức, viên chức, người lao động; biên chế, tiền lương, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chế độ chính sách khác; đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định; Quản lý các Hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp, Đoàn thanh niên và các tổ chức khác có liên quan; Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc phòng theo quy định.

b) Nhiệm vụ:

- Tham mưu công tác tổ chức bộ máy: thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chức năng thuộc Sở; Quản lý đánh giá, xếp hạng (phân loại) đơn vị sự nghiệp công lập; Phối hợp các phòng chức năng, đơn vị liên quan tham mưu Đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở;

- Tham mưu việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch; quản lý, bố trí, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức, hợp đồng lao động của ngành theo phân cấp quản lý; Xây dựng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các Phòng chức năng các đơn vị thuộc Sở;

- Xây dựng kế hoạch và quản lý biên chế, tiền lương; thẩm định, trình duyệt biên chế, tiền lương theo quy định;

- Tham mưu và hướng dẫn các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định cơ cấu công chức, viên chức và chức danh nghề nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Quản lý, hướng dẫn về ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tham mưu công tác nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định;

- Hướng dẫn và giải quyết các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động như: tiền lương, bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ hưu, nghỉ chế độ… theo quy định hiện hành;

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, lao động hợp đồng; kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân và các hồ sơ tài liệu về công tác tổ chức và cán bộ theo phân cấp quản lý; về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc phòng;

- Tham mưu xây dựng các chính sách thuộc lĩnh vực được phân công. Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu. Tham mưu đề xuất công tác thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; phối hợp kiểm tra hoạt động công vụ; công tác kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân theo quy định. Thường trực Hội đồng lương của Ngành, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực tinh giản biên chế; Theo dõi, hướng dẫn, thẩm định trình duyệt các trường hợp tinh giản biên chế của ngành;

- Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi tổng hợp đoàn ra, đoàn vào theo quy định;

- Quản lý các Hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp về thành lập, giải thể, chức năng nhiệm vụ và hoạt động của các Hội; Đoàn thanh niên và các tổ chức khác có liên quan;

- Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, trang thiết bị công tác của Phòng Tổ chức cán bộ;

- Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

c) Quyền hạn :

- Trưởng phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở ký sao hồ sơ nhân sự, xác nhận lý lịch cán bộ; các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; ký các văn bản khác khi được Giám đốc Sở uỷ quyền;

- Được yêu cầu các cá nhân; các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, an ninh kinh tế, chính trị xã hội, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

1

Phạm Khắc Diến 

TP

3.3553213

phamkhacdien_sonnptnt 

2

Đào Thị Thu Hằng

PP

3.3553213

daothithuhang_sonnptnt

Nguyễn Văn Hữu  PP  3.3553213nguyenvanhuu_sonnptnt 


PHÒNG BAN KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4426
Tổng lượng truy cập: 11941215