Phòng Kế hoạch Tài chính

a) Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý thực hiện các mặt công tác thuộc lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đầu tư; xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế; công tác thống kê ngành; chương trình mục tiêu Quốc gia; phòng chống biến đổi khí hậu; quản lý thực hiện công tác tài chính, kế toán; tài sản, đất đai của ngành theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố Hà Nội.

b) Nhiệm vụ:

- Chủ trì tham mưu thực hiện công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành nông nghiệp, nông thôn hàng năm, 05 năm; xây dựng kế hoạch, dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và kế hoạch tài chính 05 năm; xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm các dự án giao Sở Nông nghiệp & PTNT làm chủ đầu tư; xây dựng kế hoạch đầu tư công 5 năm các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn; đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị trong ngành;

- Hướng dẫn, thẩm định việc xây dựng kế hoạch tài chính các đơn vị; phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, kiểm tra quyết toán việc sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn khác cấp cho hoạt động ở các đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tham mưu thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Hướng dẫn, kiểm tra, các đơn vị trong ngành thực hiện công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư theo phân cấp quản lý; thẩm định trình duyệt kế hoạch – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ nguồn kinh phí không tự chủ, nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ của các đơn vị trực thuộc; Chủ trì thẩm định, trình phê duyệt các công việc có hạng mục kết cấu xây dựng thuộc các chương trình, đề án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn nghiệp vụ;

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất khi có yêu cầu; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước của Sở hàng tháng, quý, cả năm và đột xuất khi có yêu cầu;

- Chủ trì tham mưu xây dựng, báo cáo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi thực hiện các quy hoạch ngành. Chủ trì thỏa thuận, tham gia ý kiến thỏa thuận về quy hoạch ngành; các quy hoạch liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở;

- Chủ trì thẩm định, trình phê duyệt các báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm dự án đầu tư chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tham gia thẩm định dự án đầu tư thiết kế cơ sở, các dự án đầu tư xây dựng công trình khác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình (bao gồm dự án đầu tư chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật) do Sở và các đơn vị trực thuộc Sở được giao quản lý thực hiện; Đề xuất phân giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án đầu tư cho các Ban Quản lý dự án, các đơn vị trực thuộc; tham mưu phân bổ kế hoạch vốn, theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư;

- Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm của Sở;

- Chủ trì tham gia xây dựng, tổng hợp báo cáo, đôn đốc thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Thành phố, của ngành; Giúp Lãnh đạo Sở kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra; Chủ trì tổng hợp, báo cáo, cung cấp các số liệu thống kê của ngành. Xây dựng báo cáo phục vụ hội nghị hàng quý, sơ kết, tổng kết hàng năm và theo kế hoạch công tác của Sở, của ngành;

- Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và tham mưu tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế, hợp tác các tỉnh, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư của ngành;

- Chủ trì tham mưu trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi. Thường trực Ban Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp của ngành;

- Phối hợp và tham gia công tác thanh tra chuyên ngành; công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ trong ngành làm công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư; tài chính kế toán, thống kê; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách;

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo, cung cấp các số liệu thống kê của toàn ngành;

- Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, trang thiết bị công tác của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

c) Quyền hạn:

- Được yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công tác của Phòng.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

 1

Chu Văn Tuấn

TP

3.3828479

chuvantuan_sonnptnt

2

Nguyễn Quế Hương

PP

3.3828478

nguyenquehuong_sonnptnt

3

Nguyễn Hồng Hải

PP

3.3553217

nguyenhonghai_sonnptnt


    


PHÒNG BAN KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4473
Tổng lượng truy cập: 11941215