Văn phòng Sở

a) Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý thực hiện các mặt công tác thuộc lĩnh vực: Hành chính, quản trị, đối nội, đối ngoại, văn thư, lưu trữ; tài chính kế toán cơ quan Văn phòng Sở; bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, pháp chế, ISO, thông tin tuyên truyền; tổng hợp; thi đua, khen thưởng; công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử của Sở theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố Hà Nội.

b) Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong ngành. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin của Sở và hoạt động cổng thông tin điện tử của Sở;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND Thành phố giao cho Sở (trừ các nhiệm vụ trọng tâm), phối hợp với các Sở, ngành, địa phương. Đôn đốc tổng hợp kết quả thực hiện, trả lời kiến nghị của cử tri;

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, in, sao tài liệu; quản lý các con dấu, chữ ký số của Sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu; tiếp nhận tài liệu, chuyển, xử lý công văn đi và đến theo quy định của nhà nước. Thực hiện công tác kiểm soát thể thức, thủ tục trong việc phát hành các văn bản của Sở, thực hiện chế độ bảo mật đối với loại văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện một số nội quy, quy chế của cơ quan liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, giao tiếp, ứng xử văn hóa công sở, phòng chống các tệ nạn xã hội; thường trực bảo vệ, bảo đảm an toàn trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn cơ quan; dân quân tự vệ cơ quan;

- Quản lý theo dõi hoạt động “bộ phận tiếp nhận, trả kết quả” của Sở cho các tổ chức, cá nhân theo cơ chế "một cửa"; đầu mối kiểm soát, rà soát các thủ


tục hành chính; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc sở thực hiện công tác kiểm soát thủ thủ tục hành chính;

- Quản lý tài sản, đất đai, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thuộc cơ quan Văn phòng Sở; công tác kế toán cơ quan Văn phòng Sở;

- Chủ trì xây dựng lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở; Giúp Lãnh đạo Sở kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các thông báo, kết luận Hội nghị; cử người tham dự, ghi chép nội dung các cuộc họp của Sở và của Lãnh đạo Sở, khi được Lãnh đạo Sở yêu cầu;

- Chủ trì công tác lễ tân, đối nội, đối ngoại, tiếp đón, hướng dẫn khách, các tổ chức, công dân đến liên hệ và làm việc với Sở, trong đó có đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế;

- Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính; Hội đồng thi đua, khen thưởng, sáng kiến, cải tiến; Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Sở;

- Đầu mối tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền của Sở;

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa nâng cấp công trình, vật kiến trúc của Sở; thực hiện rà soát, kiểm kê tài sản, mua sắm, hướng dẫn sử dụng tài sản, quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở theo quy định;

- Đề xuất và tham gia công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực công tác được giao. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng của Sở; Quản lý công chức, lao động hợp đồng của văn phòng sở. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở để tổ chức phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến lĩnh vực được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

c) Quyền hạn:

- Được yêu cầu các Phòng, các đơn vị trong ngành phối hợp cung cấp các báo cáo thông tin, tài liệu, hồ sơ phục vụ nhiệm vụ được giao;

- Chánh Văn phòng, PChánh Văn phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở ký: thông báo chương trình công tác, kết luận hội nghị, giấy mời, giấy triệu tập họp, giấy giới thiệu liên hệ công tác, giấy đi đường; sao lục, xác nhận các văn bản có tính chất hành chính và ký các văn bản khác khi được lãnh đạo Sở uỷ quyền.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

 1

Nguyễn Thị Diệu Thúy

CVP

3.3553211

nguyenthidieuthuy_sonnptnt

2

Nguyễn Tất Độ

PVP

3.3554177

nguyentatdo_sonnptnt

3

Quách Gia Quỳnh

PVP

3.3824178

quachgiaquynh_sonnptnt

 
    


PHÒNG BAN KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4519
Tổng lượng truy cập: 11941215