Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2930/QĐ - UBND ngày 28 tháng 5 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phân tích kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp (bao gồm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi và thủy sản), vật tư nông nghiệp mẫu môi trường nông nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trụ sở của Trung tâm đặt tại: Tổ 44 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ giao dịch của Trung tâm: Số 143 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Thực hiện công tác nghiên cứu phân tích kiểm định chất lượng sản phẩm nông nghiệp (bao gồm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi và thủy sản), vật tư nông nghiệp, mẫu môi trường nông nghiệp. Tham gia đánh giá và chứng nhận, hợp chuẩn, hợp quy về sản phẩm nông lâm, thủy sản phục vụ công tác quản lý của nhà nước về nông thôn;

b. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, dự án, quy trình, quy phạm kỹ thuật về chất lượng nông, lâm, thủy sản theo lĩnh vực được phân công;

c. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học, dịch vụ công về chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và thông tin, cụ thể:

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp, môi trường sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Cung cấp thông tin về chất lượng, an toàn thực phẩm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp, môi trường sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật

- Tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kiểm nghiệm trong phạm vi được công nhận, chỉ định

d. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

đ. Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp, môi trường sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

e. Quản lý biên chế, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

g. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a. Lãnh đạo trung tâm gồm: Giám đốc và 02 (hai) Phó Giám đốc.

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Gồm 04 Phòng

- Phòng Hành chính-Tổng hợp

- Phòng Kiểm nghiệm Sinh hóa

- Phòng Kiểm nghiệm Hóa học

- Phòng Chứng nhận và Truyền thông

Địa chỉ: Tổ 44 Phường Mai dịch, Quận cầu giấy, Hà Nội

              143 Hồ Đắc Di – Đống Đa – Hà Nội

ĐT: 0243.8512 566;    Fax: 0243.8512 566

Địa chỉ: 143 Hồ Đắc Di – Đống Đa – Hà Nội

         Email: ttptcnclsp_sonnptnt@hanoi.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

1

Bùi Thanh Hương

3.5335077

3.3970630

buithanhhuong_sonnptnt

2

Nguyễn Hồng Nhật

P.GĐ

3.533.5774

nguyenhongnhat_sonnptnt

3

Hoàng Thị Hồng Vân

P.GĐ

3.763.3821

hoangthihongvan_sonnptnt


TRUNG TÂM KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4363
Tổng lượng truy cập: 11941215