Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

1. Giới thiệu chung về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội

1.1.Vị trí, chức năng

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hành theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội có chức năng tổ chức cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản, tổ chức nghiên cứu khoa học, phục vụ thăm quan, học tập; quan hệ trong nước và quốc tế trong việc nghiên cứu, bảo tồn, trao đổi, cung cấp động vật hoang dã các thế hệ sau (F2); phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được giao của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trụ sở của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đặt tại thôn Đồng Doi, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

a. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội xây dựng quy chế, quy trình, đề án, dự án về lĩnh vực cứu hộ, bảo tồn, nhân giống các loại động vật hoang dã sinh sản được tại Trung tâm;

b. Tổ chức thu nhận động vật hoang dã và sản phẩm của động vật hoang dã do buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp bị xử lý tịch thu; động vật hoang dã do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp, hiến tặng để cứu hộ;

c. Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc điều trị bệnh cho động vật hoang dã trong điều kiện nuôi nhốt, nuôi bán tự nhiên để cứu chúng khỏi tử vong; phục hồi sức khoẻ, phân loại động vật hoang dã để cứu hộ, nuôi dưỡng, xử lý theo quy định của pháp luật;

d. Kết hợp nuôi dưỡng, bảo tồn trong điều kiện bán hoang dã và cho sinh sản các loài quý hiếm, cung cấp cho các cơ sở được phép gây nuôi động vật hoang dã;

đ. Phối hợp với các cơ sở cứu hộ động vật hoang dã trong nước, các tổ chức Quốc tế trong việc nghiên cứu khoa học, cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi và trao đổi động vật hoang dã;

e. Kết hợp với các cơ quan liên quan để thả động vật hoang dã trở lại môi trường tự nhiên sau cứu hộ;

f. Đề xuất Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức Hội đồng thanh lý, tiêu huỷ động vật hoang dã bị thương nặng, có bệnh tật không còn khả năng phục hồi sức sống theo quy định của pháp luật;

g. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh phòng dịch;

h. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và môi trường;

i. Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài đối với công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp quản lý hiện hành;

k. Thu phí đối với tổ chức cá nhân đến Trung tâm nghiên cứu, thăm quan học tập khi được cấp thẩm quyền cho phép và theo quy định của pháp luật;

l. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

m. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm

- Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và 02 (hai) Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Kỹ thuật;

+ Phòng Khoa học.

Địachỉ: Tiên Dược – Sóc Sơn – Hà Nội

Điệnthoại (thườngxuyênsửdụng):0243. 5955485 – 0243.8850294

Fax: 0243. 8853071

Hòmthưđiệntửcôngvụ (thườngxuyênsửdụng): ttchdvhd_sonnptnt@hanoi.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

1

Lương Xuân Hồng

0243.2959273

luongxuanhong_sonnptnt 

2 

Lê Xuân Sơn

PGĐ

0243.5955750

lexuanson_sonnptnt  

Nguyễn Đức Minh PGĐ 0243.5955692

nguyenducminh_sonnptnt 


TRUNG TÂM KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4414
Tổng lượng truy cập: 11941215