Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội

 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản Hà Nội
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội. được thành lập theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 

 

1.Chức năng:

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham ưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.
Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ quyền hạn chi cục:
a. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, qui hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn thành phố.
b. Tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, qui hoạch, kế hoạch, chương trình đề án, dự án, tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
c. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên nghành, lĩnh vực công tác trong phạm vi quản lý của Chi cục.
d. Chủ trì phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở y tế và tổ chức có liên quan trong công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thu hoạch đánh bắt, thu gom, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thi trường nội địa hoặc xuất khẩu;
- Chủ trì tổ chức kiểm tra công nhận đảm bảo điều kiện chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt qui chuẩn quốc gia, qui chuẩn kỹ thuật địa phương đối với cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, khai thác, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu theo phân cấp;
- Chủ trì tổ chức kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản sản xuất tại các cơ sở trên địa bàn thành phố trước khi đưa ra thị trường ở địa phương theo phân cấp;
- Chủ trì tổ chức, hướng dẫn thẩm tra, truy xuất nguyên nhân sản phẩm nông lâm sản tiêu thụ trên địa bàn quản lý không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiến nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về trách nhiệm của các cơ quan quản lý chất lượng địa phương và đề xuất các giải pháp, biện pháp đảm bảo chất lượng nông, lâm, thuỷ sản.
đ. Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở và chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm.
g. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý việc đăng ký bản công bố hợp qui của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo qui định trong các qui chuẩn kỹ thuật tương ứng thuộc phạm vi quản lý.
h. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT lựa chọn, đánh giá đối với các tổ chức đủ điều kiện để Sở trình Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với qui chuẩn kỹ thuật địa phương theo qui định của pháp luật.
I. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hoá và điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối theo qui định. Giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hoá và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản theo qui định của pháp luật
j. Quản lý tổ chức, hoạt động kiểm nghiệm và hỗ trợ các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo qui định của pháp luật. Chủ trì hoặc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn thành phố.
k. Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn thành phố.
l. Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trong phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án qui hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn thành phố.
m. Quản lý tổ chức biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và qui định của pháp luật.
n. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao.
3. Quá trình hình thành và phát triển.
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, bộ máy gồm 03 phòng, 01 đơn vị trực thuộc (Phòng quản lý chất lượng, Phòng thanh tra, Phòng hành chính tổng hợp, Trạm kiểm định chất lượng),
Ngày 17/9/2010 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội công bố Quyết định thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội (Với tổng số cán bộ ban đầu là 12 đồng chí, trong đó 3 người chính thức, 9 người là cán bộ biệt phái từ các Chi cục khác trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội). Năm 2011 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội chính thức đi vào hoạt động.
Đến 31/10/2013 bộ máy Chi cục gồm: 02 phòng ban chức năng (Phòng hành chính tổng hợp, Phòng quản lý chất lượng và Bộ phận thanh tra chuyên ngành), 01 đơn vị sự nghiệp (Trạm kiểm định chất lượng), tổng số biên chế được giao là 64 người (28 biên chế khối văn phòng và 36 biên chế sự nghiệp), tổng số cán bộ công chức, viên chức hiện có là 51 người.
Kết quả hoạt động đến nay:
- Tham mưu cho Thành phố được 10 văn bản, (Trong đó có 3 quyết định, 6 Kế hoạch và 01 Công văn và 01 Chỉ thị). Tham mưu cho Sở Nông nghiêp & PTNT được 28 văn bản (Trong đó có 9 Quyết định, 19 Kế hoạch và 01Công văn và 3 đề án). Ban hành theo thẩm quyền 34 Quyết định và 24 Thông báo, Kế hoạch thanh, kiểm tra điều kiện ATTP.
- Công tác tuyên truyền, tập huấn (2011-2013): Đã tổ chức 58 lớp tập huấn kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, cán bộ quận huyện, cán bộ trong ngành; với 3480 người tham gia.
- Kiểm tra thẩm định 182 cơ sở đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản. Cấp 129 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cho cơ sở. Ra thông báo cho 24 cơ sở không đáp ứng đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thuỷ sản tại thời điểm kiểm tra. Hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn theo phân cấp quản lý.
- Công tác giám sát chất lượng nông, lâm, thủy sản được 437 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn Thành phố. Tổng số mẫu lấy là 2028 mẫu trong đó: 450 mẫu rau, quả, chè; 600 mẫu thịt; 440 mẫu thủy sản và sản phẩm thủy sản, 538 mẫu khác (mật ong, cà phê, gạo…).
- Công tác thanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đã tổ chức được 42 đợt thanh, kiểm tra tại 195 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, lấy 205 mẫu nông lâm sản và thủy sản, đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là 36.000.000 đồng.
- Triển khai Thông tư 14/2011/BNNPTNT, hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch 84/KH-SNN ngày 17/12/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn theo phân cấp quản lý, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quận, huyện, thị xã được phân công triển khai kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 14.
- Công tác kiểm định chất lượng nông lâm thủy sản: Trạm kiểm định chất lượng đã được văn phòng Công nhận Chất lượng cấp chứng chỉ “công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 lĩnh vực Sinh”, Mã số Vilas 642 đã được được bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ định.
- Công tác thi đua: Trong những năm qua Chi cục luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng kỷ niệm chương 02 cá nhân, Bằng khen cho 01 tập thể. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tặng giấy khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân, Thành phố tặng Danh hiệu 01 tâp thể xuất sắc. Sở Nông nghiệp & PTNT tặng giấy khen cho giấy cho 05 tập thể, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 14 cá nhân, Danh hiệu người tốt việc tốt 12 cá nhân. Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.


CHI CỤC KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4344
Tổng lượng truy cập: 11941215