Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội được thành lập theo Quyết định 1896/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Chi cục Hợp tác xã & Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tây với Chi cục Hợp tác xã & Phát triển nông thôn và Phòng  Chính sách nông nghiệp & Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

          Trụ sở chính đặt tại: Số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội.

1. Vị trị, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Vị trí: Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Pháp luật;

- Chức năng: Chi cục có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT và UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế hợp tác, chương trình phát triển nông thôn, ngành nghề nông thôn và các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tổng hợp, trình UBND thành phố về cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông, lâm, nghư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn cấp xã. Theo dõi tổng hợp báo cáo UBND thành phố về phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định phân công, phân cấp thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến di dân, tái định cư trong nông thôn; Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình phát triển nông thôn; Việc phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Hướng dẫn phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố;

+ Hướng dẫn, kiểm tra công tác định canh, di dân, tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố;

+ Tổ chức thực hiện chương trình, dự án hoặc hợp phần của chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND Thành phố;

+ Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến gắn với sản xuất và thị trường các ngành hàng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở, chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp, ngành nghề, làng nghề gắn với hộ gia đình và hợp tác xã sau khi được cấp có thẩ quyền phê duyệt;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển chế biến đối với các ngành hàng và lĩnh vực cơ điện, ngành nghề, làng nghề nông thôn, bảo quản sau thu hoạch thuộc phạm vi quản lý Sở;

+ Tổ chức thực hiện công tác xúc tiến thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở;

+ Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác dự báo thị trường, xúc tiến thương mại đôi với sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản;

+ Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của UBND Thành phố, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Ban lãnh đạo gồm 01 Chi cục Trưởng và 03 Phó chi cục trưởng.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (05 phòng):

+ Phòng Hành chính – Tài vụ;

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp;

+ Phòng Kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, trang trại;

+ Phòng Quản lý chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn;

+ Phòng Quy hoạch và Điều chỉnh dân cư nông thôn.


CHI CỤC KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4593
Tổng lượng truy cập: 11941215