DANH SÁCH VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
TT
TÊN VĂN BẢN
I
Văn Bản của Trung ương  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Thông tư 03/2011/TT – BNNPTNT  ban hành ngày 21/01/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, ATTP trong lĩnh vực thủy sản.
14
Thông tư 05/2014/TT – TTCP ban hành ngày 16/10/2014 của Thanh tra chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
15
Thông tư 34/2014/TTLT – BYT – BNNPTNT – BCT  ban hành ngày 27/10/2014 của Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.
16
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016  của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm.
17
Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm Nông lâm sản không đảm bảo an toàn.
18
Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
19
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên bộ Y tế - Nông nghiệp & PTNT - Công thương  Hướng dẫn việc phân công, phối hợp về quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
20
Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định về điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản;
21
Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT  ngày 03/12/ 2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP.
22
Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT  ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.
23
Thông tư số 08/2016/TT – BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định giám sát ATTP Nông lâm thủy sản.
24
Quyết định số 46/2007/QĐ – BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ y tế Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.
25
Quyết định số 381/QĐ – QLCL ngày 12/09/2014 của Cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về ATTP Nông lâm thủy sản.
26
Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
26
Quyết định số 4780/QĐ- BNN-QLCL ngày 31/10/2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp.
II
Văn bản của UBND Thành phố Hà Nội
1
Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội.
2
Quyết định 6281/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 2582/QĐ – UBND ngày 05/6/2015 của UBND Thành phố về phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý VTNN và ATTP Nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
3
Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT  thành phố Hà Nội.
4
Kế hoạch  số 228/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2016.
5
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.
6
Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 16/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Tổ chức phong trào thi đua “ An toàn thực phẩm ” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.
7
Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
8
Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
III
Văn bản của các Sở liên quan  
1
Quyết định 2726/QĐ-SNN ngày 04/11/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chất lượng vật tư nông  nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNN Hà Nội.
2
Quyết đinh 01/QĐ-BCĐ ngày 11/11/2013 của Ban chỉ đạo Chất lượng vật tư và ATTP nông nghiệp của Sở  Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo VTNN và ATTP Nông, lâm, thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
3
Quyết định 1393/QĐ-SNN ngày 06/7/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chất lượng VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản.
4
Quyết định 821/QĐ-SNN ngày 14/4/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
5
Kế hoạch số 72/KH-SNN ngày 14/12/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về công tác quản lý vật tư và ATTP Ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2016.
6
Kế hoạch số 76/KH-SNN ngày 28/12/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016.
7
Kế hoạch số 02/KH-SNN ngày 13/01/2016 của Sở  Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về Chuyên đề trọng tâm về An toàn thực phẩm năm 2016.
8
Kế hoạch 31/KH-SNN ngày 14/4/2016 của Sở  Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua “ An toàn thực phẩm” thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.
9
Quy chế số 27/QCPH-YT-NN&PTNT-CT ngày 06/1/2016 của liên Sở Y tế, Sở NN và PTNT, Sở Công thương về Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế, Sở NN và PTNT, Sở Công thương trong quản lý ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội.
10
Hướng dẫn  số 2990/HD-STC ngày 18/6/2015 của Sở Tài chính Hà Nội về việc Hướng dẫn công tác lập dự toán, thanh quyết toán đối với công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội.

 

BBT

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5114
Tổng lượng truy cập: 3412520