Văn bản tuyền truyền liên quan đến Phòng, chống tham nhũng

Văn bản tuyền truyền liên quan đến Phòng, chống tham nhũng

1. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018. (Xem chi tiết)

2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. (Xem chi tiết)

3. Văn bản số 298/CP-VI ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. (Xem chi tiết)

4. Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. (Xem chi tiết)

5. Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. (Xem chi tiết)

6. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực. (Xem chi tiết)

7. Chỉ thị số 10/CT-TTgngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. (Xem chi tiết)

8. Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. (Xem chi tiết)

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2792
Tổng lượng truy cập: 11961036