Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh. (QT-04)
1. Mục đích: Quy định cách thức, trình tự thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh.
2. Phạm vi: Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; Cán bộ,công chức thuộc Chi cục Thủy lợi Hà Nội.
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Khoản 1; Khoản 2; điểm c Khoản 4; điểm c, d Khoản 5 - Điều 26 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3.2. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;

x

 

Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;

x

 

Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

x

 

Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

x

 

Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

 

x

3.3. Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ
3.4. Thời gian xử lý

- Kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ

- Tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC Chi cục Thủy lợi Hà Nội

Địa chỉ: Số 1-Tô Hiệu – Hà Đông – Hà Nội
3.6. Lệ phí: Không
3.7. Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC Chi cục Thủy lợi Hà Nội

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC Chi cục Thủy lợi Hà Nội

1/2 ngày

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/2 ngày

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Kiểm tra hồ sơ

a) Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu.

b) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết chuyển thực hiện bước tiếp theo

Chuyên viên

02 ngày

- Thông báo đề nghị cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B6

Tổ chức thẩm định hồ sơ

a) Trường hợp 1: Hồ sơ không đủ điều kiên phê duyệt thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân

c) Trường hợp 2: Chấp thuận Phê duyệt phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp

- Chuyên viên

- Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi

08 ngày

- Thông báo trả hồ sơ. (trường hợp 1)

- Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND thành phố (Trường hợp 2)

B7

Xin ý kiến lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

Chi cục thủy lợi; Chuyên viên được phân công

1/2 ngày

-Tờ trình dự thảo của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND thành phố

B8

Xem xét chấp thuận (hoặc từ chối, chuyển lại bước 7)

Lãnh đạo Sở

02 ngày

- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố

B9

Trình UBND phê duyệt

Chuyên viên được phân công

1/2 ngày

- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố

B10

UBND Thành phố ban hành Quyết định phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, giao Quyết định về Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

Lãnh đạo UBND Thành phố

05 ngày

Quyết định của UBND Thành phố

B11

Tiếp nhận Quyết định và giao quyết định về Chi cục Thủy lợi

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Quyết định của UBND thành phố

B12

Hoàn thiện hồ sơ.

Chuyên viên Chi cục Thủy lợi

1/2 ngày

Quyết định của UBND thành phố

B13

Trả kết quả giải quyết

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC Chi cục Thủy lợi Hà Nội

Giờ hành chính

- Quyết định của UBND thành phố

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B14

Thống kê và theo dõi

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC Chi cục Thủy lợi Hà Nội

Giờ hành chính

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

4. Biểu mẫu

Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ).

Đơn vị thực hiện Chi cục Thủy lợi
Lĩnh vực THỦY LỢI

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước(Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp , ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bố dự toán cho UBND cấp xã thực hiện (QT 12) Xã, Phường, Thị trấn
2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (QT 14) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (QT 13) Xã, Phường, Thị trấn
4 Thẩm định, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND Thành phố phân cấp (QT-06) Quận, Huyện
5 Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (QT-10) Quận, Huyện