Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình:
1. Mục đích:
2. Phạm vi:
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý
3.2. Thành phần hồ sơ
3.3. Số lượng hồ sơ
3.4. Thời gian xử lý
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả
3.6. Lệ phí:
3.7. Quy trình xử lý công việc
4. Biểu mẫu
Đơn vị thực hiện
Lĩnh vực

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn (QT.25-8.2020) Chi cục Chăn nuôi và Thú y
2 Quy trình: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn (QT.24-8.2020) Chi cục Chăn nuôi và Thú y
3 Quy trình: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng (QT.23-8.2020) Chi cục Chăn nuôi và Thú y
4 Quy trình: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt bằng (QT.22-8.2020) Chi cục Chăn nuôi và Thú y
5 Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận (QT.20-8.2020) Chi cục Chăn nuôi và Thú y