Trung tâm phát triển chăn nuôi Hà Nội

rung tâm Phát triển chăn nuôi có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thực hiện các chính sách và giải pháp khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm của Thành phố, Trung ương, các tổ chức Quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, xây dựng mô hình trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; Thực hiện công tác giống, khảo nghiệm chất lượng giống gia súc, gia cầm. Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức sản xuất tới cá nhân, các tổ chức, các địa phương phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; Tổ chức sản xuất và dịch vụ kỹ thuật về giống, thức ăn, thuốc thú y, thụ tinh nhân tạo và các loại vật tư thiết bị phục vụ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tham gia hướng dẫn, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI HÀ NỘI QUA CÁC GIAI ĐOẠN

1. Giai đoạn 2001 – 2004.
Đầu năm 2001, khi có quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội), Công ty Cổ phần sữa Nestles tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh, thông qua các chương trình chăn nuôi bò sữa khép kín. Đàn bò sữa bắt đầu được quan tâm, phát triển. Xuất phát từ thực tế trên, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tây (nay là Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội) đã ra quyết định thành lập “Ban quản lý dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Tây” vào tháng 12 năm 2001.
2. Giai đoạn 2004 – 2006.
Trước phong trào chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Hà Tây ngày một phát triển, công tác tham mưu tổ chức phát triển chăn nuôi bò sữa cần phải được tổ chức quy mô, hệ thống hơn. Chính vì vậy, đến tháng 11 năm 2004, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định thành lập “Trung tâm Phát triển chăn nuôi bò sữa Hà Tây” trên cơ sở Ban quản lý dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa Hà Tây, có trụ sở đặt tại Phú Lãm – Hà Đông – Hà Tây với 14 Trạm dịch vụ kỹ thuật phát triển chăn nuôi tại các huyện, thị xã trực thuộc.
3. Giai đoạn 2006 – 2008
Với tốc độ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ngày càng nhanh, mạnh, do yêu cầu công tác, nhiệm vụ đòi hỏi. Mặt khác các hoạt động chuyên môn của Trung tâm ngày càng được các cấp các ngành, người dân ghi nhận. Tháng 12 năm 2006, Trung tâm Phát triển chăn nuôi bò sữa Hà Tây chính thức được đổi tên thành “Trung tâm Phát triển chăn nuôi gia súc lớn Hà Tây” trên cơ sở Trung tâm Phát triển chăn nuôi bò sữa trước đây, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tây, có trụ sở tại Phú Lãm – Hà Đông với 14 Trạm dịch vụ kỹ thuật Phát triển chăn nuôi gia súc lớn đặt tại 12 huyện, thị xã.
4. Giai đoạn 2008 đến 2011.
Ngày 1/8/2008 khi điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, Trung tâm Phát triển chăn nuôi gia súc lớn Hà Tây được đổi tên thành “Trung tâm Phát triển chăn nuôi gia súc lớn Hà Nội”. Trung tâm có trụ sở đặt tại sô 102 Tô Hiệu – Hà Đông – Hà Nội. Với 16 Trạm dịch vụ kỹ thuật Phát triển chăn nuôi gia súc lớn tại 15 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
Do yêu cầu công tác, tháng 3/2010 Trung tâm Phát triển chăn nuôi gia súc lớn Hà Nội được Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội bổ sung chức năng nhiệm vụ phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tháng 5/2011 Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội có quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển chăn nuôi gia súc lớn Hà Nội trong đó có đổi tên các phòng chức năng và trạm dịch vụ phát triển chăn nuôi các huyện với 4 phòng chức năng (phòng Phát triển chăn nuôi gia súc lớn, phòng Phát triển chăn nuôi gia súc nhỏ, phòng Kế hoạch – Tài vụ, phòng Hành chính – Tổng hợp và 16 trạm Phát triển chăn nuôi các huyện thị xã.
Tháng 12/2011 UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 5874/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội (Đổi tên Trung tâm Phát triển chăn nuôi gia súc lớn Hà Nội thành Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội, trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT).
5. Giai đoạn từ năm 2011 đến nay:
Do yêu cầu công tác, tháng 01/2013 Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội được Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ Thực hiện Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và Thực hiện việc hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách về lĩnh vực vật nuôi theo quy định tại điều 5,6,7,8,9 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN NAY, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Cơ cấu tổ chức
- Ban lãnh đạo trung tâm gồm: 01 Giám đốc; 02 Phó giám đốc
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm: Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Kế hoạch tài vụ; Phòng Phát triển chăn nuôi gia súc nhỏ; Phòng Phát triển chăn nuôi gia súc lớn.
- Các đơn vị trực thuộc Trung tâm gồm 16 Trạm PTCN các huyện, thị xã: : Ba Vì I, Ba Vì II, Sơn Tây, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Đan Phượng; Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hoà, Mỹ Đức, Thường Tín, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm.
\"\"
2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
- Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thực hiện các chính sách và giải pháp khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm của Thành phố, Trung ương, các tổ chức Quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, xây dựng mô hình trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Thực hiện công tác giống, khảo nghiệm chất lượng giống gia súc, gia cầm. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức sản xuất tới cá nhân, các tổ chức, các địa phương phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Tổ chức sản xuất và dịch vụ kỹ thuật về giống, thức ăn, thuốc thú y, thụ tinh nhân tạo và các thiết bị vật tư phục vụ cho chăn nhuôi gia súc, gia cầm;
- Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên và báo cáo đột xuất;
- Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, vật tư, kinh phí, lao động và các nguồn lực khác được giao theo quy định hiện hành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn:
3.1. Hành chính Tổng hợp
- Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, thực hiện về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức trong Trung tâm theo thẩm quyền. Thực hiện công tác hành chính, quản trị theo quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố và của Sở Nông nghiệp & PTNT.
- Tham mưu, giúp giám đốc Trung tâm thực hiện công tác xây dựng cơ bản, quản lý các dự án và tổng hợp báo cáo theo dõi tiến độ hoạt động của Trung tâm, theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình hoạt động Trạm phát triển chăn nuôi.
- Thực hiện công tác quản lý về tổ chức, viên chức, lao động tiền lương, hồ sơ cán bộ viên chức trong cơ quan. Theo dõi tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, an toàn lao động.
- Xây dựng các chương trình công tác. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch, tổng hợp báo cáo hoạt động của Trung tâm. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động Trạm phát triển chăn nuôi.
- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu, giữ gìn tài sản, an ninh, tạp vụ, thường trực, bảo vệ cơ quan.
- Quản lý điều hành phương tiện của Trung tâm. Thực hiện việc quản lý dự án, xây dựng cơ bản, mua sắm bảo quản, sử dụng trang thiết bị của đơn vị.
- Thực hiện các công việc hành chính tổng hợp khác theo quy định hiện hành. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Trung tâm giao.
3. 2. Phòng Kế hoạch - Tài vụ
Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, thực hiện công tác kế hoạch, kế toán tài chính trong Trung tâm theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Thực hiện công tác kế toán tài vụ theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác quản lý về tiền vốn, tài sản, vật tư hàng hoá.
- Quản lý kho, quỹ của cơ quan theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch tài chính, các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển chăn nuôi, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và các nhiệm vụ khác liên quan.
- Tổng hợp báo cáo công tác kế toán định kỳ và đột suất theo quy định của Nhà nước và pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Trung tâm giao.
3.3. Phòng Phát triển chăn nuôi gia súc lớn
- Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và quản lý chuyên môn kỹ thuật phát triển chăn nuôi gia súc lớn.
- Tham mưu, giúp giám đốc Trung tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển chăn nuôi gia súc lớn của Thành phố, Trung ương, nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Thực hiện các chương trình, dự án phát triển chăn nuôi gia súc lớn. Phát triển các xã chăn nuôi, vùng chăn nuôi trọng điểm, trang trại chăn nuôi gia súc lớn ngoài khu dân cư. Tổ chức tổ hợp tác và hợp tác xã chăn nuôi, xúc tiến thương mại giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi gia súc lớn.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền, công tác chỉ đạo quản lý kỹ thuật, hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi tới cán bộ kỹ thuật, các tổ chức và người chăn nuôi gia súc lớn trong toàn Thành phố.
- Nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, xây dựng mô hình trình diễn phát triển chăn nuôi gia súc lớn trên địa bàn Thành phố.
- Xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và theo dõi, quản lý, thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu khoa học chăn nuôi gia súc lớn của Trung tâm.
- Quản lý hoạt động của dẫn tinh viên truyền tinh nhân tạo bò, bảo quản cấp phát vật tư kỹ thuật thuộc lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn.
- Nắm bắt thực trạng chăn nuôi, tổng hợp báo cáo và đánh giá các số liệu về số lượng, chất lượng đàn gia súc lớn, các hoạt động của phòng hàng tuần, tháng, quý, năm theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Trung tâm giao.
3.4. Phòng Phát triển chăn nuôi gia súc nhỏ
- Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và quản lý chuyên môn kỹ thuật phát triển chăn nuôi gia súc nhỏ.
- Tham mưu, giúp giám đốc Trung tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển chăn nuôi gia súc nhỏ của Thành phố, Trung ương, nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Thực hiện các chương trình, dự án phát triển chăn nuôi gia súc nhỏ. Phát triển các xã chăn nuôi, vùng chăn nuôi trọng điểm, trang trại chăn nuôi gia súc nhỏ ngoài khu dân cư. Tổ chức tổ hợp tác và hợp tác xã chăn nuôi, xúc tiến thương mại giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi gia súc nhỏ.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền, công tác chỉ đạo quản lý kỹ thuật, hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi tới cán bộ kỹ thuật, các tổ chức và người chăn nuôi gia súc nhỏ trong toàn Thành phố.
- Nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, xây dựng mô hình trình diễn phát triển chăn nuôi gia súc nhỏ trên địa bàn thành phố.
- Xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và theo dõi, quản lý, thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu khoa học chăn nuôi gia súc nhỏ của Trung tâm.
- Quản lý hoạt động của dẫn tinh viên truyền tinh nhân tạo lợn, bảo quản cấp phát vật tư kỹ thuật thuộc lĩnh vực chăn nuôi gia súc nhỏ.
- Tổng hợp báo cáo và đánh giá các số liệu về số lượng, chất lượng đàn gia súc nhỏ, các hoạt động của phòng hàng tuần, tháng, quý, năm theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Trung tâm giao.
4. Chức năng, nhiệm vụ của các Trạm PTCN trực thuộc Trung tâm
- Thực hiện các nhiệm vụ phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, trang trại chăn nuôi ngoài khu dân cư trên địa bàn của Trạm được giao.
- Tổ chức đào tạo tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, thực nghiệm, ứng dụng, xây dựng mô hình trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ cho công tác phát triển chăn nuôi trên địa bàn.
- Liên kết hợp tác với doanh nghiệp, phối hợp với các địa phương chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức sản xuất, xây dựng chi hội, tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi, liên kết hợp tác phát triển chăn nuôi.
- Tư vấn hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, dịch vụ cung ứng và tiêu thụ các loại sản phẩm chăn nuôi, vật tư kỹ thuật phục vụ chăn nuôi (thịt, trứng, sữa, giống, thức ăn, thuốc thú y, trang thiết bị khác…);
- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật TTNT, thú y.. cho các tổ chức và hộ chăn nuôi.
- Tiếp nhận bảo quản, cấp phát vật tư kỹ thuật do các dự án cấp, quản lý hoạt động của dẫn tinh viên. Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật được giao có hiệu quả, đúng mục đích.


TRUNG TÂM KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 306
Tổng lượng truy cập: 371054