Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn

Ngày 07/11/2008 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc thành lập lại Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tây thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tây (cũ) với Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (cũ). 

 I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

 
II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm
1 /Vị trí chức năng:
Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội, trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Pháp luật về hoạt động của Trung tâm.
Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định.
Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
2/ Nhiệm vụ quyền hạn:
a. Giúp Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn Hà nội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b. Giúp Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện;đề xuất các cơ chế chính sách về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn và phương án kỹ thuật đối với các dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn Thành phố;

c. Tổ chức tiếp nhận, quản lý và triển khai các dự án do các tổ chức trong nước và Quốc tế tài trợ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

d. Quản lý các dự án cấp nước sạch tập trung từ khâu chuẩn bị đầu tư đến tổ chức thực hiện dự án và trực tiếp tổ chức quản lý khai thác, cung ứng dịch vụ cấp nước sạch từ các công trình cấp nước sạch tập trung sau đầu tư theo quy định hiện hành.
đ. Quản lý chất lượng nước sinh hoạt khu vực nông thôn; Tổ chức kiểm tra, phân tích chất lượng nước sinh hoạt để tư vấn và đề xuất các giải pháp xử lý.
e. Tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức quản lý và khai thác hệ thống cấp nước trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà nội. Tổ chức thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền vận động nhân dân trong việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
f. Tổ chức thực hiện các mô hình điểm; được phép tham gia các hoạt động tư vấn dịch vụ và chuyển giao công nghệ về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của Nhà nước. Liên kết với các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng các sản phẩm, vật tư và thực hiện các dịch vụ khoa học phục vụ cho nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;
g. Tham gia phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội trong việc quản lý, tổ chức triển khai tín dụng về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
h. Thi công lắp đặt thiết bị, công nghệ, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cấp nước sạch tập trung. Được phép tham gia hợp tác quốc tế về lĩnh vực cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của Pháp luật hiện hành.
i. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định;
k. Quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, kinh phí, lao động và các nguồn lực được giao theo quy định hiện hành;
l. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

TRUNG TÂM KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5024
Tổng lượng truy cập: 3412520