Những quy định mới liên quan đến công chức, viên chức

Năm 2020, Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng liên quan đến công chức, viên chức về vị trí việc làm, biên chế; quản lý, sử dụng; đánh giá, xếp loại; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

- Về vị trí việc làm và biên chế:

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức:

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

- Về tổ chức, thành lập, giải thể cơ quan, đơn vị:

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Về xử lý, kỷ luật công chức, viên chức:

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

- Về kê khai tài sản, thu nhập:

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức:

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Về nghỉ hưu và tinh giản biên chế:

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Nguyễn Thêu - Phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 10126
Tổng lượng truy cập: 5235940