Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong quản lý vi phạm trong quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất
Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, ngày 08/9/2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành công văn số 2886/SNN-TTr về việc tang cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

Theo công văn văn số 2886/SNN-TTr, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội yêu cầu Cơ quan Văn phòng Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết của Trung ương và Thành phố tới các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc, quản lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

            3. Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất đã được giao để có biện pháp quản lý chặt chẽ, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sai phạm trong quá trình quản lý sử dụng, xử lý kiên quyết theo thẩm quyền đối với công chức, viên chức khi để xảy ra sai phạm (nếu có); tự chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và pháp luật
Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 632
Tổng lượng truy cập: 3792819