Tiếp tục thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”
Ngày 04/9/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 2839/SNN-TTr về việc tiếp tục thực hiện tốt Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Theo văn bản số 2839/SNN-TTr, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chức năng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực". Gắn công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuẩn bị phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, đảng viên.

3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước đảm bảo công khai minh bạch, chủ động cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan tới việc thực hiện định mức, đơn giá các sản phẩm công ích; việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ...

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng; thanh tra công tác trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

           5. Tăng cường vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố; Quy định số 11 - QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về "Trách nhiệm của người đứng đầu câp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dãn và xử lỷ những phản ánh, kiến nghị của dân”
Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 720
Tổng lượng truy cập: 3792819